“Một ông thầy mà không dạy cho học trò được việc ham muốn học tập thì chỉ là đập búa trên sắt nguội mà thôi.” — Horaceman

  • Nghề giáo
    Nghề giáo

    Nghề giáo

    Nghề giáo – nghề dạy học – nhà giáo – giáo viên. nhà giáo: Người làm nghề dạy học. giáo viên: Người