Bài toán lớp 3 được cho là "95% trả lời sai"Một bài toán, được cho là toán lớp 3, với lời thách thức “95% trả lời sai” đang thu hút hàng nghìn người tham gia tính toán.
Source link

1

No Responses

Write a response