Báo cáo thống kê cuối năm học


Trong đó cần thực hiện các nội dung sau:

Công tác triển khai: Xây dựng kế hoạch, chỉ đạo và đôn đốc các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên của tỉnh cập nhập đầy đủ thông tin, số liệu vào hệ thống thống kê giáo dục trực tuyến (EMIS online) theo đúng tiến độ, đảm bảo tính đầy đủ, chính xác của số liệu; tổng hợp, rà soát sự tăng giảm của số liệu kỳ cuối năm so với báo cáo kỳ đầu năm.

Bộ GD&ĐT đề nghị các Sở GD&ĐT bổ sung, cập nhật đầy đủ thông tin cho các trường dữ liệu trên biểu số 12-GDTX-C (báo cáo thống kê giáo dục thường xuyên). Rà soát và chuẩn hóa cây danh mục của tỉnh theo loại hình, loại trường và cấp học để báo cáo mạng lưới trường lớp phản ánh đúng thực tế.

Báo cáo thống kê kỳ cuối năm học 2016-2017 theo đúng biểu mẫu đã ban hành tại Quyết định số 5363/QĐ-BGDĐT và đảm bảo khớp đúng với số liệu trên hệ thống EMIS online.

Thời hạn nộp báo cáo trước ngày 30/6/2017, riêng báo cáo tốt nghiệp Trung học phổ thông nộp trước ngày 20/7/2017.

Báo cáo gửi về địa chỉ: Vụ Kế hoạch – Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo, số 35 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Điện thoại: 04-38683247, Fax: 04-36230740; email: thongkegd@moet.edu.vn.Source link

No Responses

Write a response