Đánh giá đúng chất lượng học sinh được công nhận tốt nghiệp THCS


Cụ thể, các trưởng phòng GD&ĐT, hiệu trưởng các trường THCS cần quán triệt đầy đủ nhiệm vụ của đợt kiểm tra chéo hồ sơ học sinh lớp 9; làm rõ trách nhiệm các trường hợp sai phạm, đảm bảo đánh giá đúng chất lượng học sinh được công nhận tốt nghiệp THCS.

Điều hành hiệu quả việc kiểm tra chéo hồ sơ học sinh lớp 9; xử lý nhanh chóng, kịp thời những tình huống sai sót về đánh giá xếp loại kết quả học tập của học sinh ở các lớp cấp THCS.

Khi có tình huống bất thường nghiêm trọng; sớm phản ánh và đề xuất phương án giải quyết (bằng văn bản) về Sở GD&ĐT để xem xét và thống nhất chung toàn tỉnh.

Kiên quyết và nghiêm khắc chấn chỉnh, xử lý các trường họp đánh giá cho điểm không đúng thực chất dẫn đến học sinh được công nhận tốt nghiệp THCS nhưng chưa đạt chuẩn yêu cầu và kỹ năng kiến thức của cấp học.Source link

No Responses

Write a response