Hưng Yên ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện dạy thêm, học thêm


Văn bản quy định cụ thể hồ sơ, thủ tục cấp giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm… và yêu cầu các nhà trường, hoặc tổ chức, cá nhân tổ chức dạy thêm, học thêm có nội dung thuộc chương trình THPT hoặc nhiều chương trình nhưng có chương trình cao nhất là THPT nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép dạy thêm, học thêm về Sở GD&ĐT.

Các nhà trường, hoặc tổ chức, cá nhân tổ chức dạy thêm, học thêm có nội dung thuộc chương trình THCS hoặc nhiều chương trình nhưng có chương trình cao nhất là THCS nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép dạy thêm, học thêm về UBND huyện, thành phố nơi đặt địa điểm tổ chức dạy thêm.

Giáo viên của trường công lập muốn dạy thêm ở ngoài nhà trường phải nộp đơn xin dạy thêm ở ngoài nhà trường và nội dung chương trình, kế hoạch dạy thêm cho hiệu trưởng.

Trong đơn thể hiện rõ đối tượng học thêm, địa điểm dạy thêm, người tổ chức dạy thêm, thời khóa biểu dạy thêm. Căn cứ Thông tư 17, Hiệu trưởng tổ chức kiểm tra các nội dung trên. Căn cứ kết quả kiểm tra, hiệu trưởng có thể đồng ý hoặc không đồng ý cho giáo viên dạy thêm ở ngoài nhà trường bằng văn bản, có chữ ký và đóng dấu.

Nhà trường, tổ chức, cá nhân tổ chức dạy thêm, học thêm phải công khai chương trình dạy thêm; thời khóa biểu dạy thêm; danh sách trích ngang giáo viên dạy thêm; mức thu chi tiền dạy thêm; cam kết với địa phương về trách nhiệm giữ gìn trật tự, an ninh, đảm bảo vệ sinh môi trường nơi tổ chức dạy thêm, học thêm.

Thực hiện dạy thêm đúng với kế hoạch. Mỗi sự điều chỉnh trong phạm vi cho phép cần kịp thời báo cáo cơ quan cấp phép và công khai tại nơi tổ chức dạy thêm, học thêm.

Trước khi hết hạn Giấy phép dạy thêm, học thêm 1 tháng, các nhà trường, tổ chức, cá nhân phải tiến hành thủ tục gia hạn nếu có nhu cầu…Source link

1

No Responses

Write a response