Hướng dẫn thực hiện công tác tư vấn tâm lý học đường cho HS phổ thông


Theo dự thảo, tùy từng điều kiện cụ thể, nhà trường thành lập một bộ phận có chức năng triển khai công tác tư vấn tâm lý học đường và bố trí cán bộ, giáo viên (chuyên trách/ kiêm nhiệm) để thực hiện công tác tư vấn tâm lý cho học sinh.

Bộ phận triển khai công tác tư vấn tâm lý gồm: Đại diện lãnh đạo nhà trường, cán bộ, giáo viên chuyên trách/ kiêm nhiệm công tác tư vấn tâm lý, giám thị, cán bộ Đoàn/ Đội kiêm nhiệm công tác tư vấn tâm lý.

Cán bộ tư vấn tâm lý học đường phải được đào tạo, bồi dưỡng thường xuyên để đáp ứng yêu cầu về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và thực tiễn; có năng lực, tâm huyết với công việc.

Cán bộ tư vấn tâm lý học đường được hưởng lương, chế độ, chính sách theo quy định của pháp luật và phù hợp với điều kiện của địa phương, nhà trường.

Bộ phận thực hiện công tác tư vấn tâm lý được bố trí không gian làm việc; trang bị cơ sở vật chất, trang thiết bị, tài liệu cần thiết để đảm bảo thực hiện nhiệm vụ được giao.

Kinh phí thực hiện công tác tư vấn tâm lý được lấy từ: Nguồn chi thường xuyên của nhà trường; các khoản tài trợ, hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật; các nguồn thu hợp pháp khác.Source link

1

No Responses

Write a response