Khánh Hòa lập kế hoạch xây dựng trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia


Sở GD&ĐT yêu cầu các phòng GD&ĐT chỉ đạo những trường tiểu học nằm trong danh sách xây dựng đạt chuẩn quốc gia từ nay đến năm 2020 tiến hành lập kế hoạch cụ thể, đánh giá hiện trạng, đưa ra được các biện pháp thiết thực, từng việc làm cụ thể về từng tiêu chuẩn:

Tổ chức và quản lý nhà trường; Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh; Cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy học; Quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội; Hoạt động giáo dục và kết quả giáo dục. Kế hoạch của trường phải mang tính khả thi và được phòng GD&ĐT kiểm tra, phê duyệt.

Lập kế hoạch xây dựng trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia từ năm 2017 đến năm 2020 của huyện, thị xã, thành phố trình ủy ban nhân dân cùng cấp phê duyệt.

Trong kế hoạch cần đánh giá thực trạng công tác xây dựng trường tiểu học đạt chuẩn của địa phương; các mục tiêu, chỉ tiêu, tiến độ thực hiện từ năm 2017 đến năm 2020, nêu rõ tên trường và năm sẽ đạt chuẩn; trình bày các biện pháp để duy trì các trường tiểu học đã đạt chuẩn;

Các nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện chỉ tiêu số trường tiểu học đạt chuẩn được giao từ nay đến năm 2020, nguồn lực thực hiện,…; trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị liên quan trong tổ chức thực hiện kế hoạch; tùy điều kiện của địa phương, có thế tổ chức hội nghị để trao đổi, thống nhất các giải pháp, nguồn lực thực hiện,…

Chậm nhất là ngày 10/5/2017 các phòng GD&ĐT phải gửi về Sở kế hoạch đã được UBND huyện, thị xã, thành phố phê duyệt. Căn cứ kế hoạch của các huyện, thị xã, thành phố, Sở sẽ tổng hợp báo cáo với UBND tỉnh tiến độ thực hiện nhiệm vụ này.Source link

1

No Responses

Write a response