Khánh Hòa: Xóa tên 2 trường khỏi danh sách trường đạt chuẩn quốc gia


Theo văn bản này, các trường: Tiểu học số 2 Ninh Hiệp, tiểu học Ninh Đa được UBND tỉnh Khánh Hòa công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 lần lượt vào các ngày 1/3/2011 và 5/4/2011.

Theo Thông tư số 59/2012/TT-BGDĐT, các trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia đủ 5 năm được tiến hành kiểm tra và công nhận lại.

Ngày 26/4/2016, Sở GD&ĐT đã có công văn thông báo các trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia đủ thời gian 5 năm, yêu cầu tiến hành làm hồ sơ tự đánh giá cấp trường, kiểm tra đánh giá của cấp huyện đề đoàn kiểm tra cấp tỉnh thẩm định công nhận lại trước tháng 10/2016.

Tuy nhiên, đến nay, Sở GD&ĐT vẫn chưa nhận được hồ sơ của UBND thị xã đề nghị kiểm tra, công nhận lại 2 trường tiểu học nói trên đạt chuẩn quốc gia.

Do đó, Sở GD&ĐT thông báo xóa tên 2 trường tiểu học trên trong danh sách trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia kể từ tháng 4/2017.



Source link

2

No Responses

Write a response