Lồng ghép nội dung phòng, chống tảo hôn vào học ngoại khóa


Theo đó, yêu cầu các đơn vị tổ chức tuyên truyền cho cán bộ, giáo viên, học sinh, phụ huynh về phòng, chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, đồng thời vận động xóa bỏ những hủ tục lạc hậu trong hôn nhân còn tồn tại ở một số vùng dân tộc thiểu số.

Lồng ghép nội dung phòng, chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống vào các buổi học ngoại khóa, sinh hoạt tập thể tại đơn vị.

Các đơn vị cũng cần phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh tổ chức cuộc thi tìm hiểu về tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống khi có yêu cầu.Source link

1

No Responses

Write a response