Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các đơn vị, trường học


Theo đó, yêu cầu trên cơ sở các chương trình, kế hoạch của Sở GD&ĐT, các đơn vị xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác cụ thể, phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị. Thường xuyên rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn chỉnh nội quy, quy chế, quy trình làm việc của cơ quan, đơn vị; trong đó thực hiện đồng bộ các biện pháp đẩy mạnh cải cách hành chính.

Quán triệt, triển khai đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công sở và sử dụng có hiệu quả thời giờ làm việc.

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, tích cực chủ động giải quyết và phối hợp giải quyết theo thẩm quyền, đề xuất, tham mưu cho Sở GD&ĐT giải quyết theo quy định; có trách nhiệm nghiên cứu, trả lời các nội dung được lấy ý kiến, thực hiện các nhiệm vụ được chỉ đạo; đảm bảo việc công khai, minh bạch, dân chủ, khách quan trong thi hành nhiệm vụ; thực hiện nghiêm quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí.

Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, thực hiện nghiêm túc việc xử lý trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm liên đới đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý trực tiếp của mình có hành vi gây nhũng nhiễu, phiền hà trong việc tiếp nhận và giải quyết công việc của tổ chức, cá nhân.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào xử lý công việc, từng bước thay thế việc sử dụng văn bản, giấy tờ hành chính trong truyền đạt thông tin; thường xuyên đăng nhập vào hệ thống thông tin quản lý văn bản của cơ quan, đơn vị để xử lý.

Tổ chức cho từng tập thể, cá nhân đăng ký, cam kết các nội dung gắn với chức năng nhiệm vụ được giao.

Thường xuyên kiểm tra (theo định kỳ hoặc đột xuất) việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với cán bộ công chức, viên chức và người lao động tại đơn vị mình; tùy theo tính chất mức độ vi phạm có hình thức xử lý theo quy định của pháp luật và báo cáo kết quả.

Đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong toàn ngành: Thực hiện nghiêm túc các quy định về đạo đức nhà giáo, văn hóa giao tiếp của người cán bộ công chức, viên chức; không sử dụng thời gian hành chính để làm việc việc riêng; tuyệt đối không chơi trò chơi điện tử tại cơ quan đơn vị; không hút thuốc lá trong phòng làm việc, phòng họp, hội trường; nghiêm cấm sử dụng rượu, bia, đồ uống có cồn trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa của ngày làm việc, ngày trực; không tham gia, không tổ chức đánh bạc dưới mọi hình thức.

Nghiêm cấm lợi dụng chức trách, nhiệm vụ được giao để gây nhũng nhiễu, phiền hà, trục lợi khi thi hành công vụ. Tích cực nghiên cứu, học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; đề xuất các biện pháp, sáng kiến để cải tiến phương pháp, lề lối làm việc.

Không xem xét khen thưởng và phải xử lý kỷ luật theo quy định đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính và đạo đức công vụ…Source link

2

No Responses

Write a response