Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật trong các cơ sở giáo dục


Trong đó, yêu cầu đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) trong các cơ sở giáo dục nhằm nâng cao hiểu biết về pháp luật cho cán bộ, giáo viên và người học trong toàn ngành; góp phần tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về giáo dục.

Công tác tuyên truyền, PBGDPL phải được tiến hành thường xuyên, gắn với các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, nhà giáo và nhân viên; kết hợp giáo dục pháp luật với giáo dục đạo đức; lồng ghép hoạt động PBGDPL với các cuộc vận động, các hoạt động ngoại khóa và các phong trào thi đua lớn của ngành hằng năm.

Mỗi cơ sở giáo dục cần nghiên cứu, tổ chức và tiến hành công tác tư vấn tâm lí học đường bằng những hình thức phù hợp; tổ chức có hiệu quả các hoạt động ngoại khóa, các hoạt động giáo dục cho học sinh theo các chủ đề, chủ điểm; giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho học sinh thông qua các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm; thường xuyên giáo dục, hình thành những kỹ năng cơ bản cho học sinh trong giao tiếp, hoạt động xã hội.

Tích cực tham gia các cuộc thi tìm hiểu về pháp luật do các cấp, các ngành phát động. Tăng cường công tác phối hợp giữa cơ sở giáo dục với các cấp, các ngành, các lực lượng giáo dục ngoài nhà trường ở các địa phương nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp trong công tác tuyên truyền, PBGDPL.

Trong thời gian qua, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đã được thủ trưởng các cơ sở giáo dục quan tâm, coi đây là một bộ phận quan trọng của công tác giáo dục chính trị – tư tưởng, là nhiệm vụ không thể tách rời với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong các trường học.

Các cơ sở giáo dục đã quan tâm, từng bước đổi mới nội dung, hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL). Tuy nhiên, nhìn chung hiệu quả công tác PBGDPL tại các cơ sở giáo dục chưa cao.

Trong đó thủ trưởng một số đơn vị chưa nhận thức đầy đủ trách nhiệm của mình trong công tác PBGDPL; chưa có các giải pháp thiết thực để thay đổi chất lượng của công tác PBGDPL; nhận thức, ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật của một bộ phận cán bộ, nhà giáo, nhân viên và học sinh, sinh viên, học viên vẫn còn có hạn chế nhất định.Source link

No Responses

Write a response