Tích hợp giáo dục kỹ năng tự bảo vệ cho học sinh


Trong văn bản này, Sở GD&ĐT đề nghị Phòng GD&ĐT các huyện, thị xã và thành phố Huế, các trường THCS&THPT, THCS trực thuộc tăng cường các hoạt động nâng cao nhận thức trách nhiệm của nhà trường, gia đình và cộng đồng xã hội trong công tác bảo vệ trẻ em, đảm bảo an toàn về thân thể và tinh thần cho trẻ em.

Trang bị kiến thức, kỹ năng bảo vệ trẻ em, đặc biệt kỹ năng về phòng ngừa xâm hại tình dục trẻ em và bạo lực đối với trẻ em cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh và cha mẹ học sinh.

Tích hợp việc giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng tự bảo vệ, kỹ năng giao tiếp, ứng xử tích cực, tự phòng ngừa xâm hại cho trẻ em, học sinh vào chương trình giáo dục chính khóa và hoạt động ngoại khóa.

Tăng cường các điều kiện đảm bảo môi trường vật chất và môi trường tâm lý an toàn trong trường học. Hoàn thiện hệ thống tường rào, cổng bảo vệ an toàn, phòng học an toàn…Những nơi có điều kiện, khuyến khích ưu tiên đầu tư trang bị các phương tiện kỹ thuật hiện đại để thực hiện việc kiểm soát toàn bộ các hoạt động giáo dục diễn ra trong trường.

Đối với công tác quản lý, chỉ đạo các cơ sở mầm non tư thục, các nhóm lớp độc lập (nơi tiềm ẩn nguy cơ cao không đảm bảo an toàn cho trẻ) cần quan tâm tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chuyên môn nghiệp vụ trong công tác nuôi dạy, chăm sóc, giáo dục cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của các cơ quan chức năng, đồng thời khuyến khích tăng cường sự giám sát của nhân dân tại địa bàn dân cư đối với các nhóm lớp độc lập.

Tăng cường công tác quản lý và phát huy dân chủ trong trường học để giám sát mọi hoạt động giáo dục của nhà trường.

Phối hợp với Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện, thị xã và thành phố triển khai thực hiện Kế hoạch của UBND tỉnh về công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2017 và giai đoạn 2016-2020; hàng năm báo cáo kết quả thực hiện về Sở theo các mốc thời gian: định kỳ 6 tháng (trước ngày 10/6); 1 năm (trước ngày 1/12) để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.Source link

No Responses

Write a response