Triển khai giảng dạy tài liệu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh


Theo đó, công tác triển khai thực hiện ghi rõ: Triển khai giảng dạy các tài liệu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong chương trình chính khóa; sử dụng tài liệu “Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống dành cho học sinh” dành cho lớp 2 đến lớp 12 từ năm học 2016 – 2017 lồng ghép trong giảng dạy các môn học và tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, hoạt động Đoàn – Đội.

Quán triệt, thực hiện các chuẩn mực về đạo đức nghề nghiệp, đạo đức nhà giáo, đạo đức công vụ tới cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên; tổ chức giáo dục chuẩn mực đạo đức cho học sinh.

Khuyến khích, tạo điều kiện cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh tích cực hưởng ứng tham gia Cuộc thi trực tuyến “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và các hoạt động giáo dục do ngành Giáo dục, địa phương tổ chức hàng năm.

Các đơn vị, trường học tiếp tục bổ sung, hoàn thiện tủ sách Bác Hồ, tủ sách bồi dưỡng nhân cách, nhất là những cuốn sách tuyên truyền về tấm gương học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; bố trí ở vị trí thuận lợi để người đọc dễ tiếp cận, sử dụng.

Lồng ghép triển khai Chỉ thị 05, Chỉ thị 27 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong triển khai các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động “Mỗi nhà giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”; phong trào thi đua “Đổi mới – Sáng tạo trong dạy và học”; Xây dựng Trường học thân thiện, học sinh tích cực trong ngành Giáo dục, …

Các đơn vị, trường học tổ chức Cuộc thi “Kể chuyện Bác Hồ và những tấm gương người tốt, việc tốt” dành cho học sinh tiếu học hằng năm…Source link

No Responses

Write a response