Trường, GV cộng đồng trách nhiệm về kết quả bàn giao chất lượng giáo dục HS


Theo đó yêu cầu nghiệm thu, bàn giao chất lượng giáo dục học sinh nhằm đảm bảo tính khách quan của kết quả đánh giá chất lượng học sinh cuối năm học hoặc cuối cấp học và đảm bảo trách nhiệm của giáo viên dạy lớp năm học trước và giáo viên nhận lớp ở năm học sau;

Giúp giáo viên nhận lớp trong năm học tiếp theo có đủ thông tin cần thiết về quá trình và kết quả học tập, mức độ hình thành và phát triển năng lực, phẩm chất của học sinh để có kế hoạch, biện pháp giáo dục hiệu quả.

Thực hiện nghiêm túc hướng dẫn về bàn giao chất lượng giáo dục học sinh tiểu học, phản ánh đúng chất lượng giáo dục học sinh. Tổ chức bàn giao nhẹ nhàng, khách quan, thân thiện, không tạo áp lực đối với học sinh, giáo viên và cha mẹ học sinh.

Nhà trường, giáo viên phải cộng đồng trách nhiệm về kết quả của việc bàn giao chất lượng giáo dục học sinh.

Bàn giao thông qua tổ chức kiểm tra định kì cuối năm học theo TT số 22/2016/TT- BGDĐT, bàn giao hồ sơ đánh giá xếp loại học sinh, trao đổi các nhận xét về những nét nổi bật hoặc hạn chế cần khắc phục về mức độ nhận thức, mức độ đạt chuẩn kiến thức kĩ năng môn học, hoạt động giáo dục, mức độ hình thành và phát triển năng lực, phẩm chất của học sinh, ghi biên bản nghiệm thu, bàn giao chất lượng giáo dục học sinh.

Giáo viên chủ nhiệm lớp chịu trách nhiệm chính trong việc hoàn thành hồ sơ đánh giá học sinh, thực hiện nghiệm thu, bàn giao chất lượng giáo dục học sinh.

Đối với các lớp 1, 2, 3, 4: Giáo viên chủ nhiệm, giáo viên dạy bộ môn của lớp đó và giáo viên sẽ nhận lớp vào năm học tiếp theo cùng trao đổi, nhận xét về những nét nổi bật hoặc hạn chế cần khắc phục về mức độ nhận thức, mức độ đạt chuẩn kiến thức kỹ năng môn học, hoạt động giáo dục, mức độ hình thành và phát triển năng lực, phẩm chất của học sinh; ghi biên bản nghiệm thu, bàn giao chất lượng giáo dục học sinh.

Đối với lớp 5: Hiệu trưởng chỉ đạo tổ chuyên môn ra đề kiểm tra định kì cuối năm học chung cho cả khối, phối hợp với trường THCS trên cùng địa bàn tổ chức coi, chấm bài kiểm tra.

Giáo viên chủ nhiệm lớp hoàn thiện hồ sơ đánh giá học sinh, bàn giao cho nhà trường. Giáo viên bộ môn (không chủ nhiệm lớp) phối hợp với giáo viên chủ nhiệm, giáo viên cùng lớp, cha mẹ học sinh hoàn thành hồ sơ đánh giá học sinh, thực hiện nghiệm thu, bàn giao chất lượng giáo dục học sinh các lớp mình giảng dạy.

Căn cứ vào tổng hợp kết quả bàn giao chất lượng cuối năm học để xét thi đua, khen thưởng cuối năm học của từng giáo viên.Source link

1

No Responses

Write a response