Trắc nghiệm Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số

Câu 1: Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số (y = {x^3} – 3{x^2} – 9x + 6) trên (left[ { – 4;4} right]). A. (mathop {Min}limits_{left[ { – 4;4} right]} y = 21) B. (mathop {Min}limits_{left[ { – 4;4} right]} y = – 14) C. (mathop {Min}limits_{left[ { – 4;4} right]} y = 11) D. (mathop {Min}limits_{left[ { – 4;4} … Đọc thêm…

Trắc nghiệm Sự đồng biến, nghịch biến của hàm số

Câu 1: Cho hàm số (y = {x^2}(3 – x).) Mệnh đề nào sau đây là đúng?   A. Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng ((-infty ;0)) B. Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng ((2;+infty)) C. Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng  ((-infty;3)) D. Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng ((0;2)) Đáp án đúng: D   Câu 2: Cho … Đọc thêm…

Giải SBT Giải Tích 12 ( nâng cao). Bài 3: Dạng lượng giác của số phức. Ứng dụng

Bài 4.25 Cho hai số phức khác 0 là (z = rleft( {{rm{cos}}varphi  + isin varphi } right)) và (z’ = r’left( {{rm{cos}}varphi ‘ + isin varphi ‘} right),left( {r,r’,varphi ,varphi ‘ in R} right)) Tìm điều kiện cần và đủ về (r,r’,varphi ,varphi ‘) để (z = z’) Giải (z = z’) khi và chỉ khi hoặc (r’ = r,varphi … Đọc thêm…