Ôn tập chương II – Hàm số lũy thừa, hàm số mũ và hàm số lôgarit – Giải SBT chương 2 Giải tích 12 nâng cao

Ôn tập chương II – Hàm số lũy thừa, hàm số mũ và hàm số lôgarit – Giải SBT chương 2 Giải tích 12 nâng cao Câu 2.126. a) Nếu ({a^{{3 over 4}}} > {a^{{4 over 5}}}) và ({log _b}{1 over 2} < {log _b}{2 over 3}) thì (A) a > 1, b > 1          … Đọc thêm…

Bài 9: Bất phương trình mũ và lôgarit – Giải SBT chương 2 Giải tích 12 nâng cao

Bài 9: Bất phương trình mũ và lôgarit – Giải SBT chương 2 Giải tích 12 nâng cao Bài 2.119 Tìm tập xác định của mỗi hàm số sau: a) (y = log left( {{x^2} – 3x + 2} right))                                        b) (y = sqrt {{{log }_{0,8}}{{2x + 1} over {x + 5}} – 2} )                                             c) (y = … Đọc thêm…

Bài 8: Phương trình mũ và lôgarit – Giải SBT chương 2 Giải tích 12 nâng cao

Bài 8: Phương trình mũ và lôgarit – Giải SBT chương 2 Giải tích 12 nâng cao Bài 1.112 Giải các hệ phương trình sau: a)(left{ matrix{ x + y = 11 hfill cr{log _2}x + {log _2}y = 1 + {log _2}15 hfill cr}  right.)                                  b) (left{ matrix{ log ({x^2} + {y^2}) = 1 + … Đọc thêm…

Bài 7: Phương trình mũ và lôgarit – Giải SBT chương 2 Giải tích 12 nâng cao

Bài 7: Phương trình mũ và lôgarit – Giải SBT chương 2 Giải tích 12 nâng cao Bài 2.93 Dùng phương pháp đặt ẩn phụ để giải các phương trình sau: a) (4{log _9}x + {log _x}3 = 3)                                           b) ({log _x}2 – {log _4}x + {7 over 6} = 0)                                                c) ({{1 + {{log }_3}x} over {1 … Đọc thêm…

Giải sách bài tập Hóa 12 – Bài 18. Tính chất của kim loại. Dãy điện hóa của kim loại

Giải sách bài tập Hóa 12 – Bài 18. Tính chất của kim loại. Dãy điện hóa của kim loại Bài 5.15, 5.16, 5.17, 5.18, 5.19, 5.20, 5.21 trang 36 SBT Hóa học 12 5.15. Dãy kim loại tác dụng được với H2O ở nhiệt độ thường là A. Fe, Zn, Li, Sn.                  B. Cu, Pb, … Đọc thêm…

Giải sách bài tập Hóa 12 – Bài 17. Vị trí của kim loại trong bảng tuần hoàn và cấu tạo của Kim loại

Giải sách bài tập Hóa 12 – Bài 17. Vị trí của kim loại trong bảng tuần hoàn và cấu tạo của Kim loại Bài 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6 trang 33 SBT Hóa 12 5.1. Kim loại nào sau đây có tính dẫn điện tốt nhất trong tất cả các kim loại A. … Đọc thêm…