Giải SBT Câu 1.66 trang 19 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao – Chương 1

Tìm các nghiệm thuộc khoảng Tìm các nghiệm thuộc khoảng(left( {0;2pi } right)) của phương trình                ({{sqrt {1 + cos x}  + sqrt {1 – cos x} } over {cos x}} = 4sin x) Giải Điều kiện xác định của phương trình (cos x ne 0.) Với điều kiện đó, phương trình đã cho tương đương … Đọc thêm…

Giải SBT Câu 1.62 trang 19 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao – Chương 1

Tìm các nghiệm thuộc đoạn Tìm các nghiệm thuộc đoạn (left[ {0;2pi } right]) của phương trình (sin left( {2x + {{9pi } over 2}} right) – 3cos left( {x – {{15pi } over 2}} right) = 1 + 2sin x) Tính giá trị gần đúng, chính xác đến phần trăm của các nghiệm đó. Giải … Đọc thêm…

Ôn tập chương II – Hàm số lũy thừa, hàm số mũ và hàm số lôgarit – Giải SBT chương 2 Giải tích 12 nâng cao

Ôn tập chương II – Hàm số lũy thừa, hàm số mũ và hàm số lôgarit – Giải SBT chương 2 Giải tích 12 nâng cao Câu 2.126. a) Nếu ({a^{{3 over 4}}} > {a^{{4 over 5}}}) và ({log _b}{1 over 2} < {log _b}{2 over 3}) thì (A) a > 1, b > 1          … Đọc thêm…

Bài 9: Bất phương trình mũ và lôgarit – Giải SBT chương 2 Giải tích 12 nâng cao

Bài 9: Bất phương trình mũ và lôgarit – Giải SBT chương 2 Giải tích 12 nâng cao Bài 2.119 Tìm tập xác định của mỗi hàm số sau: a) (y = log left( {{x^2} – 3x + 2} right))                                        b) (y = sqrt {{{log }_{0,8}}{{2x + 1} over {x + 5}} – 2} )                                             c) (y = … Đọc thêm…

Bài 8: Phương trình mũ và lôgarit – Giải SBT chương 2 Giải tích 12 nâng cao

Bài 8: Phương trình mũ và lôgarit – Giải SBT chương 2 Giải tích 12 nâng cao Bài 1.112 Giải các hệ phương trình sau: a)(left{ matrix{ x + y = 11 hfill cr{log _2}x + {log _2}y = 1 + {log _2}15 hfill cr}  right.)                                  b) (left{ matrix{ log ({x^2} + {y^2}) = 1 + … Đọc thêm…

Bài 7: Phương trình mũ và lôgarit – Giải SBT chương 2 Giải tích 12 nâng cao

Bài 7: Phương trình mũ và lôgarit – Giải SBT chương 2 Giải tích 12 nâng cao Bài 2.93 Dùng phương pháp đặt ẩn phụ để giải các phương trình sau: a) (4{log _9}x + {log _x}3 = 3)                                           b) ({log _x}2 – {log _4}x + {7 over 6} = 0)                                                c) ({{1 + {{log }_3}x} over {1 … Đọc thêm…