Bài 1 trang 7 SGK Hình học 12 Nâng cao, Chứng minh rằng nếu khối đa diện có các mặt là tam giác thì số mặt phải là số chẵn. Hãy chỉ ra những …

Chứng minh rằng nếu khối đa diện có các mặt là tam giác thì số mặt phải là số chẵn. Hãy chỉ ra những khối đa diện như thế với số mặt bằng 4, 6, 8, 10.. Bài 1 trang 7 SGK Hình học 12 Nâng cao – Bài 1. Khái niệm về khối đa … Đọc thêm…

Bài 2 trang 7 SGK Hình học 12 Nâng cao, Chứng minh rằng nếu khối đa diện có mỗi đỉnh là đỉnh chung của ba cạnh thì số đỉnh phải là số…

Chứng minh rằng nếu khối đa diện có mỗi đỉnh là đỉnh chung của ba cạnh thì số đỉnh phải là số chẵn.. Bài 2 trang 7 SGK Hình học 12 Nâng cao – Bài 1. Khái niệm về khối đa diện Bài 2. Chứng minh rằng nếu khối đa diện có mỗi đỉnh là … Đọc thêm…

Bài 3 trang 7 SGK Hình học 12 Nâng cao, Chứng minh rằng nếu khối đa diện có các mặt là tam giác và mỗi đỉnh là đỉnh chung của ba cạnh thì đó …

Chứng minh rằng nếu khối đa diện có các mặt là tam giác và mỗi đỉnh là đỉnh chung của ba cạnh thì đó là khối tứ diện.. Bài 3 trang 7 SGK Hình học 12 Nâng cao – Bài 1. Khái niệm về khối đa diện Bài 3. Chứng minh rằng nếu khối đa … Đọc thêm…

Bài 5 trang 7 SGK Hình học 12 Nâng cao, Hãy phân chia một khối tứ diện thành bốn khối tứ diện bởi hai mặt phẳng….

Hãy phân chia một khối tứ diện thành bốn khối tứ diện bởi hai mặt phẳng.. Bài 5 trang 7 SGK Hình học 12 Nâng cao – Bài 1. Khái niệm về khối đa diện Bài 5. Hãy phân chia một khối tứ diện thành bốn khối tứ diện bởi hai mặt phẳng. Giải Cho … Đọc thêm…

Bài 6 trang 15 SGK Hình học 12 Nâng cao, Gọi Đ là phép đối xứng qua mặt phẳng (P) và a là một đường thắng nào đó. Giả sử Đ biến đường…

Gọi Đ là phép đối xứng qua mặt phẳng (P) và a là một đường thắng nào đó. Giả sử Đ biến đường thẳng a thành đường thẳng a’. Trong trường hợp nào thì :a) a trùng với a’ ;b) a song song với a’;c) a cắt a’;d) a và a’ chéo nhau ?. Bài … Đọc thêm…

Bài 20 trang 82 SGK Đại số và Giải tích 12 Nâng cao, Tìm số thực, thỏa mãn từng điều kiện sau:…

Tìm số thực, thỏa mãn từng điều kiện sau. Bài 20 trang 82 SGK Đại số và Giải tích 12 Nâng cao – Bài 2. Lũy thừa với số mũ thực Bài 20. Tìm số thực (alpha ), thỏa mãn từng điều kiện sau: a) ({1 over 2}left( {{a^alpha } + {a^{ – alpha }}} … Đọc thêm…

Bài 23 trang 89 SGK Đại số và Giải tích 12 Nâng cao, Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau:…

Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau. Bài 23 trang 89 SGK Đại số và Giải tích 12 Nâng cao – Bài 3. Lôgarit Bài 23. Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau: a) Cơ số của lôgarit là một số thực bất kì; b) Cơ số của lôgarit phải là … Đọc thêm…