Chương II: Bài 24: Chuyển động của hệ vật

Câu C1. Hãy viết công thức của định luật II Niu-tơn cho mỗi vật. Giải Công thức định luật II khi chọn trục x’x theo chiều lực (overrightarrow F ) (left{ matrix{  cho,vật,{m_1}:,{m_1}a = F – T – {F_{ms1}} hfill cr  cho,vật,{m_2},:,{m_2}a = {T’} – {F_{ms2}} hfill cr}  right.) ——————————————– Câu C2. Các vật trong hệ … Đọc thêm…

Chương II: Bài 22: Lực hướng tâm và lực quán tính li tâm. Hiện tượng tăng, giảm, mất trọng lượng

Câu C1. Trong thí nghiệm ở Hình 22.3 (overrightarrow {{F_{ht}}} ) có do một vật cụ thể nào tác dụng vào A theo chiều AO không ? Giải  Trong Hình 22.3, (overrightarrow {{F_{ht}}} ) không phải do một vật cụ thể nào tác dụng vào A theo chiều AO mà nó hợp của hai lực (overrightarrow … Đọc thêm…

Chương II: Bài 20: Lực ma sát

Câu C1. Qua thí nghiệm, hãy rút ra nhận xét về phương, chiều của lực ma sát nghỉ. Giải Thí nghiệm cho ta rút ra được: lực ma sát nghỉ có: – Giá nằm trong mặt tiếp xúc giữa 2 vật. – Chiều ngược với chiều của ngoại lực tác dụng lên một vật (ngược với … Đọc thêm…

Câu hỏi trắc nghiệm chương 2 – Mặt cầu, mặt trụ, mặt nón – Hình học 12 nâng cao

Bài 1. Trong các mệnh đề sau, mệnh đều nào đúng? A. Mọi hình hộp có mặt cầu ngoại tiếp. B. Mọi hình hộp đứng có mặt cầu ngoại tiếp. C. Mọi hình hộp có mặt bên vuông góc với đáy đều có mặt cầu ngoại tiếp. D. Mọi hình hộp chữ nhật đều có mặt … Đọc thêm…