Bài 1 trang 7 SGK Hình học 12 Nâng cao, Chứng minh rằng nếu khối đa diện có các mặt là tam giác thì số mặt phải là số chẵn. Hãy chỉ ra những …

Chứng minh rằng nếu khối đa diện có các mặt là tam giác thì số mặt phải là số chẵn. Hãy chỉ ra những khối đa diện như thế với số mặt bằng 4, 6, 8, 10.. Bài 1 trang 7 SGK Hình học 12 Nâng cao – Bài 1. Khái niệm về khối đa … Đọc thêm…

Bài 2 trang 7 SGK Hình học 12 Nâng cao, Chứng minh rằng nếu khối đa diện có mỗi đỉnh là đỉnh chung của ba cạnh thì số đỉnh phải là số…

Chứng minh rằng nếu khối đa diện có mỗi đỉnh là đỉnh chung của ba cạnh thì số đỉnh phải là số chẵn.. Bài 2 trang 7 SGK Hình học 12 Nâng cao – Bài 1. Khái niệm về khối đa diện Bài 2. Chứng minh rằng nếu khối đa diện có mỗi đỉnh là … Đọc thêm…

Bài 3 trang 7 SGK Hình học 12 Nâng cao, Chứng minh rằng nếu khối đa diện có các mặt là tam giác và mỗi đỉnh là đỉnh chung của ba cạnh thì đó …

Chứng minh rằng nếu khối đa diện có các mặt là tam giác và mỗi đỉnh là đỉnh chung của ba cạnh thì đó là khối tứ diện.. Bài 3 trang 7 SGK Hình học 12 Nâng cao – Bài 1. Khái niệm về khối đa diện Bài 3. Chứng minh rằng nếu khối đa … Đọc thêm…

Bài 5 trang 7 SGK Hình học 12 Nâng cao, Hãy phân chia một khối tứ diện thành bốn khối tứ diện bởi hai mặt phẳng….

Hãy phân chia một khối tứ diện thành bốn khối tứ diện bởi hai mặt phẳng.. Bài 5 trang 7 SGK Hình học 12 Nâng cao – Bài 1. Khái niệm về khối đa diện Bài 5. Hãy phân chia một khối tứ diện thành bốn khối tứ diện bởi hai mặt phẳng. Giải Cho … Đọc thêm…