Bản quyền

Các bài viết của Nghề giáo.net được chia sẻ với các điều khoản có trong giấy phép Creative Commons Ghi nhận công của tác giả – Phi thương mại 4.0 Quốc tế .

 

Quy định chia sẻ bài viết

–  Nghề giáo.net giữ bản quyền nội dung tại trang web. Các bài viết là do sưu tầm từ các nguồn và đội CTV giải các bài tập, đề thi.

– Bạn không được phép sử dụng nội dung trên Nghề giáo.net vào mục đích thương mại như in ấn, lưu hành cho nhân viên/khách hàng.

– Bạn được phép copy, sử dụng lại nội dung web này.

 

Bản quyền logo/banner/ấn phẩm in ấn

Tất cả các ấn phẩm quan trọng trong việc phổ biến thương hiệu của blog như Banner, Logo đều được sử dụng độc quyền tại Nghề giáo.net

Việc tuân thủ các quy tắc trên đều dựa vào thiện chí, tự tâm của mọi người, không có sự bảo hộ của bất kỳ cơ quan/tổ chức nào nên việc chấp hành nên không phát sinh.