Đề kiểm tra học kì 1 môn Hóa học 11 năm 2016 có đáp án

Tham khảo đề kiểm tra học kì 1 môn Hóa học 11 mới nhất năm 2016 có đáp án chi tiết. Đề thi gồm 30 câu trắc nghiệm với thời gian làm bài là 45 phút

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I – KHỐI 11 THPT

MÔN HÓA HỌC

Thời gian 45 phút

 ( Đề có 30 câu trắc nghiệm)

Họ và tên:……………………………………….            Lớp:………..             Mã đề 1101

Câu 1:  Chất nào dưới đây vừa tác dụng được với HCl và vừa tác dụng với NaOH?

A. K2SO4­.                        B.  NaHCO3.

C.  Na2CO3 .                    D.  Fe(NO3)3.

Câu 2:  Các chất no sau đây là đồng đẳng của nhau: ( 1 ) CH2=CH-CH3.      ( 2 ) CH2=CH-CH2CH3
( 3 ) CH3-CH=CH-CH3.       ( 4 )CH2=C(CH3)-CH3.

A. (2), (4)                         B.  (1), (2)

C.  (2), (3)                        D.  (2), (3), (4)

Câu 3:  Phát biểu nào ĐÚNG:

A. Ở 400C photpho trắng tự bốc cháy trong không khí

B.Photpho đỏ độc

C.Photpho trắng không độc

D.Photpho trắng  bền hơn photpho đỏ

Câu 4:  Phân tích một hợp chất X người ta thu được các số liệu sau: 40,7% C, 8,5% H, 23,6% N, còn lại là O. Công thức đơn giản nhất của X là

A. C2H5ON                      B.  C2H7O2N                     C.  C2H7ON                      D.  C2H5O2N

Câu 5:  Khi cho từ từ dung dịch NH3 vào dung dịch CuSO4:

A. thấy kết tủa, rồi kết tủa lại tan tạo thành dung dịch có màu xanh thẫm

B.thấy kết tủa trắng

C.thấy kết tủa xanh

D.thấy kết tủa, rồi kết tủa tan tạo thành dung dịch không màu

Câu 6:  00013Trong 100 ml dung dịch H2SO4 có pH = 4, nồng độ mol ion hidro (H+) bằng:

A. 2,0.10-4M                   B.  1,0.10-4M                    C.  0,5.10-4M                   D.  10.10-4M

Câu 7:  Trong phân đạm NH4NO3 có phần trăm về khối lượng nguyên tố N là:

A. 35%                       B.  50%                          C.  46%                             D.  46,67%

Câu 8:  Dung dịch CH3COONa và NH4Cl lần lượt có pH:

A. bằng 7 và 7 và

C.  7                   D.  đều bằng 7

Câu 9:  Cho các cặp chất sau: (1) Na2CO3 +  BaCl2 ; (2) (NH4)2CO3 +  Ba(NO3); (3) Ba(HCO3)2 +  K2CO3; (4) BaCl2 +  MgCO3 Những cặp chất khi phản ứng có cùng phương trình ion thu gọn là:

A. (1) và (2)                    B.  (1), (2), (3) và (4)      C.  (1), (2) và (3)             D.  (1) và (3)

Câu 10:  Hợp chất Z có công thức đơn giản nhất là CH3O và có tỉ khối hơi so với hiđro là 31. CTPT nào sau đây ứng với Z:

A. C3H9O3.                      B.  CH3O.                          C.  C2H6O2.                      D.  C2H6O .

Câu 11:  Dung dịch Ba(OH)2 0,02M có  pH bằng:

A. 13,0                             B.  12,6                             C.  1,4                               D.    12,0

Câu 12:  Phản ứng nào dưới đây KHÔNG thể dùng để điều chế oxit của nitơ?12

Câu 13:  Dung dịch chất nào dưới đây là không điện li:

13

Câu 14:  Phát biểu nào dưới đây KHÔNG đúng?

A. HNO3 là chất oxi hóa mạnh                               B.  HNO3 là axit mạnh

C.  HNO3 là phân tử phân cực                                D.  HNO3 bền bởi nhiệt

Câu 15:  Muối nào khi nhiệt phân tạo ra NH3

A. NH4NO3                      B.  NH4HCO3                   C.  (NH4)2Cr2O7              D.  NH4NO2

Câu 16:  Từ 100 mol NH3 có thể điều chế ra bao nhiêu mol HNO3 theo quá trình công nghiệp với hiệu suất 80%?

A. 100 mol                      B.  80 mol                         C.  66,67 mol                   D.  120 mol

Câu 17:  Dãy nào dưới đây gồm các ion có thể cùng tồn tại trong một dung dịch?

A. Zn2+, S2-, Fe3+, Cl                                               
B.Na+, Ca2+, Cl, CO32-

C.Cu2+, SO42-, Ba2+, NO3                                        D.  Mg2+, CO3 2-, SO42-, Al3+

Câu 18:  Trong các chất cho sau đây chất nào là chất hữu cơ:
C6H12O6, CH3COOH, C2H5OH, CH4, Al4C3, CH3COOCH3, NH4HCO3.

A. C6H12O6, CH3COOH, C2H5OH,CH4, Al4C3, CH3COOCH3, NH4HCO3.

B.C6H12O6 , CH3COOH, C2H5OH, CH4, CH3COOCH3.

C.C6H12O6 , CH3COOH, C2H5OH, CH4.

D.CH3COOH, C2H5OH, CH4, CH3COOCH3, NH4HCO3.

Câu 19:  Phản ứng nào KHÔNG đúng19

Câu 20:  Dãy chất nào cho dưới đây gồm các chất đều tác dụng được với dung dịch HNO3?

A. FeO, SiO2, C            B.  AlCl3, Cu, S           C.  CuO, Ag, FeSO4         D.  FeS, Fe2(SO4)3, NaOH

Câu 21:  Phát biểu nào sau đây không chính xác: NH3 có những tính chất sau:

A. tính axit                      B.  tính khử                      C.  tính kém bền nhiệt    D.  tính bazơ

Câu 22:  Cho 10,8 gam Al tan hết trong dung dịch HNO3 loãng thu được sản phẩm khử duy nhất là 3,36 l khí A (đktc). Công thức phân tử của A là:

A. NO2                             B.  N2                                C.  N2O                             D.  NO

Câu 23:  Xét phương trình: S2- + 2H+ ® H2S  .              Đây là phương trình ion thu gọn của phản ứng:

23

Câu 24:  Số oxi hoá của C trong các chất CO, C, CO2, Na2CO3 lần lượt là:

A. -2, 0, +4, +6                       B.  +2, 0, +4, +6

C.  -2, 0, +4, +4                      D.  +2, 0, +4, +4

Câu 25:  Liên kết hóa học tồn tại chủ yếu trong hợp chất hữu cơ là :

A. Liên kết cộng hóa trị.                                     B.  Liên kết ion.

C.Liên kết giữa phi kim với phi kim.                   D.  Liên kết giữa phi kim với kim loại.

Câu 26:  Tính chất nào dưới đây KHÔNG phải là một trong những tính chất vật lý đặc trưng của khí NH3?

A. Nhẹ hơn không khí.                                            B.  Có mùi khai và xốc

C.Tan tốt trong nước.                                             D.  Là chất khí có màu vàng nhạt

Câu 27:  Chất nào cho dưới đây vừa có khả năng nhường và vừa có khả năng nhận proton?

A. H2SO4.                        B.                                       C.  NaOH                          D.  KNO3.

Câu 28:  Hấp thụ hoàn toàn 2,24 lít CO2 (đktc) vào dung dịch nước vôi trong có chứa 0,075mol Ca(OH)2. Sản phẩm thu được sau phản ứng gồm:

A. Cả CaCO3 và Ca(HCO3)2.                                   B.  Không có cả hai chất CaCO3 và Ca(HCO3)2.

C.  Chỉ có CaCO3                                                     D.  Chỉ có Ca(HCO3)2.

Câu 29:  Cho 0,31 mol NaOH vào dung dịch có chứa 0,1 mol HCl và 0,08 mol Fe(NO3)3. Khối lượng kết tủa tạo ra là:

A. 10,7 gam                     B.  8,56 gam                     C.  22,47 gam                  D.  7,49 gam

Câu 30:  Hòa tan 16,4 gam hỗn hợp Fe và FeO trong lượng dư dung dịch HNO3 chỉ tạo sản phẩm khử là 0,15 mol NO. Số mol mỗi chất trong hỗn hợp lần lượt bằng:

A. 0,225 mol và 0,053 mol                                     B.  0,02 mol và 0,03 mol

B.0,1 mol và 0,15 mol                                             D.  0,15 mol và 0,11 mol

Cho: H: 1;      C: 12; N: 14;  O : 16;  Na: 23;  P: 31;  Cl: 35,5;  K: 39; Fe: 56


ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KÌ 1 MÔN HÓA 11

Đáp án 1101:

1. B    2. B     3. A       4. A         5. A       6. B        7. A       8. B      9. C          10. C               11. B               12. A               13. D               14. D             15. B               16. B               17. B               18. D               19. A               20. C             21. D               22. C               23. A               24. D               25. C               26. D             27. D               28. C               29. D               30. C