Tham khảo 2 đề kiểm tra 1 tiết chương 1 đại số lớp 7 năm 2016

02 đề kiểm tra chương 1 đại số lớp 7 tuyển chọn hay nhất. Đề kiểm tra sẽ giúp các em ôn luyện thật tốt để chuẩn bị kì thi sắp tới.

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT

MÔN: ĐẠI SỐ lớp 7

I. Tự luận

Bài 1: Thực hiện phép tính (bằng cách hợp lý nếu có thể)

2016-10-28_211945

Bài 2: Tìm x biết:

2016-10-28_212043

Bài 3:

2016-10-28_212115

II. Trắc Nghiệm

1: Cho x = | x|  kết quả nào đúng sau đây

a. x = 0      b. x = 1       c. x > 0            d. x ≥ 0

2: Trong các phân số sau, phân số nào biểu diễn số hữu tỷ 2/-5?

2016-10-30_204354

32016-10-30_204429 giá trị của x bằng bao nhiêu?

a. 63    b. 1/7      c. 7       d. 0,7

4: 76 + 75 – 74 chia hết cho:

a. 5       b.7          c.11                 d. Cả 3 số trên

5: Kết quả nào sau đây là đúng ?

2016-10-30_204755

6: Câu nào trong các câu sau đây SAI

a. 7 ∈        b. – 5  ∈ R       c.  √4 ∈ I        d. N ⊂ R


Đề 2

I. Tự Luận

Bài 1: Thực hiện phép tính ( bằng cách hợp lý nếu có thể)

2016-10-30_210619

Bài 2: Tìm x biết

2016-10-30_210711

Bài 3: 2016-10-30_210755

II. Trắc nghiệm

1. Cho x = | x | Kết quả nào đúng nhất sau đây:
a. x = 0   b. x ≥ 0     c. x = 1    d. x > 0

2. Trong các phân số sau, phân số nào biểu diễn số hữu tỷ 3/-7?

2016-10-30_212930

3: 2016-10-30_214716

a. 124   b.1/5        c. 5             d. 0,5

4: 57 – 56 +55 chia hết cho:

a. 5    b.3      c.7          d.Cả 3 số trên

5: Kết quả nào sau đây là đúng ?

2016-10-30_220322

6 : Câu nào trong các câu sau đây SAI?

a. -7 ∈ R        b. 5  ∈ Q         c. N ⊂ R                    d. √9 ∈ I

Gửi một bình luận