2 Đề giữa học kì 1 môn Toán lớp 11 hay và mới nhất năm 2015

2 Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 11 hay và mới nhất năm học 2015 – 2016.

Các dạng bài tập chính trong đề thi giữa kì 1 lớp 11 môn Toán: Giải các phương trình; Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số; Tìm tọa độ điểm , Tìm phương trình đường thẳng qua phép tịnh tiến v…

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ 1

NĂM HỌC 2015-2016

Môn TOÁN – Lớp 11

Thời gian làm bài: 90 phút

(không kể thời gian phát đề)

ĐỀ số 1

1 : (5 điểm)  Giải các phương trình sau

a) 2√3 sinx−3=0
b) 2 cos²x − (2+√3)cosx + √3 = 0
c) √2 sinx−√6 cosx=2
d) 4 sinx +3 sin2x−2 cosx = 4
e) 1+ 5sinx + 5cosx + sin2x − cos2x= 0

2 : (1 điểm) Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số: y = 4 − 3 sinx

3 : (1 điểm)
Trong mặt phẳng Oxy cho điểm A(-1; 2), véc tơ v =(3;5) và đường thẳng (d) có phương trình: 3x – 5y +3 = 0

a) Tìm tọa độ điểm A’ là ảnh của điểm A qua phép tịnh tiến theo v.

b) Tìm phương trình đường thẳng (d’) là ảnh của (d) qua phép tịnh tiến theo v .

4 : (3 điểm)

     Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thang (AD // BC). Gọi M, N, K lần lượt là các điểm trên cạnh SA, SB, SD sao cho SM =1/3 SA; SN =1/2 SB; SK =3/4 SD.

a) Xác định giao tuyến của (SAB) và (SCD).

b) Xác định giao điểm I của đường thẳng NK và mặt phẳng (SAC).

c) Gọi E = MN ∩ AB; F = MK ∩ AD;  Q = MI ∩ AC.

Chứng minh 3 điểm E, F, Q  thẳng hàng.

Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.
Họ và tên thí sinh : …………………………………….Số báo danh : ……………

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ 1 NĂM HỌC 2015-2016

Môn TOÁN – Lớp 11

Thời gian làm bài: 90 phút

(không kể thời gian phát đề)

ĐỀ số 2

1 : (5 điểm)  Giải các phương trình sau

a) 2√3 cosx − 3 = 0
b) 2sinx − 2 + √3sinx + √3=0
c) √6sinx − √2cosx = 2
d) 3sin²x +√3sin2+cos²x = 3
e) 1 + 5sinx + 5cosx + sin2x + cos2x =0

2 : (1 điểm) Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số: y = 4 – 3cosx

3 : (1 điểm)

Trong mặt phẳng Oxy cho điểm A(3; 5), véc tơ v(-1;2) và đường thẳng (d) có  phương trình:  3x – 5y +3 = 0.

a) Tìm tọa độ điểm A’ là ảnh của điểm A qua phép tịnh tiến theo v.

b) Tìm phương trình đường thẳng (d’) là ảnh của (d) qua phép tịnh tiến theo v.

4 : (3 điểm)

     Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thang (AB // CD). Gọi M, N, P lần lượt là các điểm trên cạnh SA, SB, SD sao cho SM =1/3 SA; SN = 3/4 SB; SP = 1/2 SD.

a) Xác định giao tuyến của (SAD) và (SBC).

b) Xác định giao điểm I của đường thẳng NP và mặt phẳng (SAC).

c) Gọi E = MN ∩ AB; F = MP ∩ AD;  K = MI ∩ AC.

Chứng minh 3 điểm E, K, F thẳng hàng.

 —— Hết —-

Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.

Họ và tên thí sinh : …………………………………….Số báo danh : ……………

Đáp án đề thi học kì 1 lớp 11 (Giữa kì) Môn Toán

dap an cau 1
Đáp án đề thi giữa kì 1 lớp 11 môn Toán Câu 1 đề 1,2
dap an cau 2
Đáp án đề thi giữa kì 1 lớp 11 môn Toán Câu 2 đề 1,2
dap an cau 3
Đáp án đề thi giữa kì 1 lớp 11 môn Toán Câu 3 đề 1,2
hinh ve de 1
Hình vẽ đề số 1
hinh ve de 2
Hình vẽ đề số 2
dap an cau 4
Đáp án đề thi giữa kì 1 môn Toán câu 4 đề 1,2

Nguồn đề thi Violet