Tuyển chọn 2 đề thi Hóa lớp 8 học kì 1 có đáp án: Một hợp chất A có khối lượng mol phân tử là 100g/mol

Xin giới thiệu đến thầy cô và các em tài liệu ôn tập: Đề thi học kì 1 lớp 8 môn Hóa có đáp án đi kèm. Xem chi tiết dưới đây

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ 1

MÔN: HÓA – LỚP 8

I. Phần trắc nghiệm:(3 điểm)

*Hãy khoanh tròn vào chữ cái đứng trước cho câu trả lời đúng (mỗi câu đúng  0,5đ):

Câu 1:   Trong các dãy chất sau dãy nào toàn là đơn chất?

A. H2, O2,Na.          B. CaO, CO2,ZnO.

C.  H2NO3,H2CO3,H2SO4.            D. Na2SO4.,K2SO4, CaCO3.

Câu 2:Trong các dãy chất sau dãy nào toàn là hợp chất?

A. C, H2, Cl2, CO2.       B. H2, O2, Al , Zn;

C. CO2,CaO,,H2O;        D.  Br2, HNO3,NH3.

Câu3: Biết Al có hóa trị (III) và O có hóa trị (II) nhôm oxit có công thức hóa học là:

A. Al2O3   B.  Al3O2         C.  AlO3            D.  Al2O

Câu4: Quá trình nào sau đây là xảy hiện tượng hóa học:

A. Muối ăn hòa vào nước.

B.Đường cháy thành than và nước

C.Cồn bay hơi      D. Nước dạng rắn sang lỏng

Câu 5: Công thức náo tính thể tích khí ở (đktc);

A. m = n x M .

B. 

C.  V = n x 22,4l

Câu 6: Phân tử khối của hợp chất  CaCO3 là:

A. 70 g/mol      B. 80 g/mol     C. 90 g/mol        D.100 g/mol

II. Phần tự luận: :(7điểm)

Câu 1: (3điểm)  -Hoàn thành phương trình hóa hoc và cho biết tỉ lệ của các chất trong phản ứng sau:

a. Na  +  O2  — >   Na2    b. CaCO3  — >  CaO +  CO2.

c. Mg + Fe2 (SO4 )3 –> MgSO4 + Fe

Câu 2: (2điểm)  -Đốt cháy hoàn toàn 6 gam Magie (Mg) trong oxi thu được Magie oxit (MgO).

Tính khối lượng cuar Magie oxit  (MgO) thu được?

Câu 3: (2điểm) Một hợp chất A có khối lượng mol phân tử là 100g/mol.biết về thành phần các nguyên tố theo khối lượng: 40%Ca; 12%C và còn lai là O. Hãy xác định công thức hóa học của hợp chất của A.

Cho biết nguyên tử khối: (Ca=40; O=16;  C=12;  Mg=24 )

——- HẾT ——-

Đáp Án

I. phần trắc nghiệm:(3điểm)

 

II. phần tự luận: :(7điểm)

Câu 1: (3điểm) Cân bằng đúng và  tỉ lệ của mỗi chất   (1 điểm) 2
Câu 2: (2điểm)

 

    -nMg = 6 : 24 = 0,25 mol

2Mg  +  O2 →   2MgO

2mol                 2mol

0,25mol            0,25mol

→ nMgO =  0,25mol  → mMgO  = nMgO . mMgO

= 0.25 . 40 = 10 g

0,25

0,25

 

 

 

 

 

 

1,5

Câu 3; (2điểm)

 

      Công thức hợp chất của A là: CaCO3

 

2

Đề Số 2

Câu 1: (2đ) Nêu khái niệm về nguyên tử , Viết kí hiệu  hóa học của nguyên tử nhôm , và nguyên tử Oxi .

Câu 2 : ( 2đ )Viết công thức hóa học và tính phân tử khối của hợp chất Đồng  oxit. Biết trong phân tử có 1 nguyên tử Cu  và 1 nguyên tử O .

Câu 3: (2đ) Chọn hệ số thích hợp đặt vào chỗ có dấu chấm hỏi trong các phương trình hóa học sau :

Câu 4 : (4đ) Cho 5,4 gam kim loại nhôm phản ứng vừa đủ với khí oxi tạo thành nhôm oxit theo phản ứng :

Hãy tính :

a) Thể tích khí oxi (đktc) cần ung cho phản ứng trên .

b) Khối lượng Al2O3 tạo thành trong phản ứng trên.

(Cho biết nguyên tử khối các nguyên tố: Al=27; O=16; Cu=64; H=1)

–Hết–

ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM

—— HẾT ——-

Gửi một bình luận