Bài kiểm tra học kì II Hóa 8:Tính phần trăm theo khối lượng mỗi nguyên cố có trong hợp chất Fe2(SO4)3

Bài 1:a) Tính phần trăm theo khối lượng mỗi nguyên cố có trong hợp chất Fe2(SO4)3;

b) Một hợp chất có gồm 3 nguyên tố là Cu; S và O; trong đó Cu và S lần lượt chiếm 40% và 20% về khối lượng, còn lại là oxi. Biết rằng trong một phân tử hợp chất có 4 nguyên tử O. Hãy xác định công thức hóa học của hợp chất trên.

Bài 2: Hoàn thành các PTHH (ghi rõ điều kiện phản ứng nếu có):
a) P2O5 + H2O → …
b) H2 + Fe2O3 → …
c) Mg + HCl → …
d) KClO3 → …
e) K + H2O  → …
f) CH4 + O2 → …

Bài 3: Cho 4,6 gam kim loại Na tác dụng hết với oxi.

a) Viết phương trình hóa học của phản ứng xảy ra.

b) Tính thể tích oxi tham gia phản ứng (đktc).

c) Toàn bộ sản phẩm đem hòa tan hết trong nước thì thu được 160 gam dung dịch A. Tính nồng độ phần trăm của dung dịch A.

d) Cần thêm bao nhiêu gam Na vào A để nồng độ dung dịch tăng thêm 5%.


Đáp án: 1a) 28% Fe; 24%S; 48% O; b) CuSO4.

2a)  P2O5 +   3H2O —>  2H3PO4

b)  3H2 +   Fe2O3 —> 2Fe  +  3H2O

c)  Mg      +   2HCl —> MgCl2 +  H2

d)  2KClO3  —> 2KCl  +  3O2

e)  2K +   2H2O —> 2KOH  +  H2

f)  CH4 +   2O2 —> CO2  +  2H2O

3.

Gửi một bình luận