Đề minh họa kỳ thi THPT Quốc Gia môn Hóa chính thức 2017

Đề thi minh họa môn Hóa kỳ thi THPT Quốc Gia 2017 chính thức của bộ Giáo dục đào tạo.

Chiều nay, 05/10/2016 Bộ Giáo dục và đào tạo đã chính thức công bố đề thi minh họa thi THPT quốc gia năm 2017 của 14 môn thi.

Đề thi môn Hóa THPT quốc gia năm 2017 gồm 40 câu trắc nghiệm

Các đề thi minh họa sẽ không được sử dụng làm đề thi chính thức, nhưng qua đó học sinh sẽ hình dung được mức độ yêu cầu của đề thi chính thức để ôn tập.

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐỀ THI MINH HỌA

KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2017

Môn thi: Hóa Học

Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề

Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố:

H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65;

Ag = 108; Ba = 137.

1: Để thu được kim loại Cu từ dung dịch CuSO4 theo phương pháp thuỷ luyện, có thể dùng kim loại

nào sau đây?

A. Ca.

B.Na.

C.Ag.

D.Fe.

2: Thí nghiệm nào sau đây không xảy ra phản ứng?

A. Cho kim loại Cu vào dung dịch HNO3.

B.Cho kim loại Fe vào dung dịch Fe2(SO4)3.

C.Cho kim loại Ag vào dung dịch HCl.

D.Cho kim loại Zn vào dung dịch CuSO4.

3: Trong thực tế, không sử dụng cách nào sau đây để bảo vệ kim loại sắt khỏi bị ăn mòn?

A. Gắn đồng với kim loại sắt.

B.Tráng kẽm lên bề mặt sắt.

C.Phủ một lớp sơn lên bề mặt sắt.

D.Tráng thiếc lên bề mặt sắt.

4: Để làm sạch lớp cặn trong các dụng cụ đun và chứa nước nóng, người ta dùng

A. nước vôi trong.

B.dung dịch muối ăn.

C.giấm ăn.

D.ancol etylic.

5: Trong công nghiệp, Mg được điều chế bằng cách nào dưới đây?

A. Điện phân nóng chảy MgCl2.

B.Điện phân dung dịch MgSO4.

C. Cho kim loại K vào dung dịch Mg(NO3)2.

D.Cho kim loại Fe vào dung dịch MgCl2.

6: Hòa tan hoàn toàn 13,8 gam hỗn hợp X gồm Al, Fe vào dung dịch H2SO4 loãng, thu được 10,08 lít khí (đktc). Phần trăm về khối lượng của Al trong X là

A. 58,70%.

B. 20,24%.

C.39,13%.

D.76,91%.

8: Nếu cho dung dịch FeCl3 vào dung dịch NaOH thì xuất hiện kết tủa màu

A. vàng nhạt. B. trắng xanh. C. xanh lam. D.nâu đỏ.

9: Cho a mol sắt tác dụng với a mol khí clo, thu được hỗn hợp rắn X. Cho X vào nước, thu được dung dịch Y. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Dung dịch Y không tác dụng với chất nào sau đây?

A.AgNO3. B. NaOH. C. Cl2.                D. Cu.

10: Cho dãy các kim loại: Al, Cu, Fe, Ag. Số kim loại trong dãy phản ứng được với dung dịch H2SO4 loãng là

A. 1.

B.2.

C.3.

D.4.

11: Để phân biệt các dung dịch riêng biệt: NaCl, MgCl2, AlCl3, FeCl3, có thể dùng dung dịch

A. HCl. B. Na2SO4. C. NaOH.              D. HNO3.

12: Nung hỗn hợp X gồm 2,7 gam Al và 10,8 gam FeO, sau một thời gian thu được hỗn hợp Y. Để hòa tan hoàn toàn Y cần vừa đủ V ml dung dịch H2SO4 1M. Giá trị của V là

A.375.

B.600.

C.300.

D. 400

Xem đầy đủ tại đây: de-thi-minh-hoa-thpt-quoc-gia-mon-hoa-2017