Đề thi minh họa kỳ thi THPT Quốc Gia môn Sinh năm 2017 chính thức

Đề thi minh họa môn Sinh kỳ thi THPT Quốc Gia 2017 chính thức của bộ Giáo dục đào tạo.

Chiều nay, 05/10/2016 Bộ Giáo dục và đào tạo đã chính thức công bố đề thi minh họa thi THPT quốc gia năm 2017 của 14 môn thi.

Đề thi môn Sinh THPT quốc gia năm 2017 gồm 40 câu trắc nghiệm

Các đề thi minh họa sẽ không được sử dụng làm đề thi chính thức, nhưng qua đó học sinh sẽ hình dung được mức độ yêu cầu của đề thi chính thức để ôn tập.

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐỀ THI MINH HỌA

KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2017

Môn thi: Sinh

Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề

1: Trong quátrình dịch mã, phân tử nào sau đây đóng vai trò như “ người phiên dịch”?

A. ADN.

B.tARN.

C.rARN.

D.mARN.

2. Đặc điểm chung của quá trình nhân đôi ADN và quá trình phiên mã ở sinh vật nhân thực là

A.đều được thực hiện theo nguyên tắc bổ sung.

B.đều có sự tham gia của ADN pôlimeraza.

C.đều diễn ra trên cả hai mạch của gen.

D.đều diễn ra trên toàn bộ phân tử ADN của nhiễm sắc thể.

3: Theo lí thuyết, cơ thể nào sau đây có kiểu gen dị hợp tử về cả 2 cặp gen?

A.AAbb.

B.AaBb.

C.AABb.

D.aaBB.

4. Giả sử một chuỗi thức ăn trong quần xã sinh vật được mô tả bằng sơ đồ sau: Cỏ → Sâu → Gà → Cáo

→ Hổ. Trong chuỗi thức ăn này, sinh vật tiêu thụ bậc ba là

A. cáo.

B. gà.

C. thỏ.

D. hổ.

5. Một quần thể gồm 2000 cá thể trong đó có 400 cá thể có kiểu gen DD, 200 cá thể có kiểu gen Dd và 1400 cá thể có kiểu gen dd. Tần số alen D trong quần thể này là

A.0,30.

B.0,40.

C.0,25.

D.0,20.

6. Phương pháp nào sau đây có thể tạo được giống cây trồng mới mang bộ nhiễm sắc thể của hai loài

khác nhau?

A.Nuôi cấy đỉnh sinh trưởng thực vật.

B.Nuôi cấy hạt phấn hoặc noãn chưa thụ tinh.

C.gây đột biến nhân tạo.

D.Lai xa kèm theo đa bội hoá.

7. Một cơ thể có kiểu gen AaBb tự thụ phấn. Theo lí thuyết, số dòng thuần chủng tối đa có thể được tạo

ra là

A.8.

B. 4.

C.1.

D.2.

8. Ở người, bệnh mù màu đỏ – xanh lục do một alen lặn nằm ở vùng không tương đồng trên nhiễm sắc thể giới tính X quy định, alen trội tương ứng quy định nhìn màu bình thường. Một người phụ nữ nhìn màu bình thường có chồng bị bệnh này, họ sinh ra một người con trai bị bệnh mù màu đỏ – xanh lục. Theo lí thuyết, người con trai này nhận alen gây bệnh từ ai?

A.Bố.

B.Mẹ.

C.Bà nội.

D.Ông nội.

9. Theo Đacuyn, đối tượng bị tác động trực tiếp của chọn lọc tự nhiên là

A. cá thể.

B. quần xã.

C.quần thể.

D.hệ sinh thái.

10. Theo quan niệm tiến hóa hiện đại, nhân tố có vai trò định hướng quá trình tiến hóa là

A.đột biến.

B.chọn lọc tự nhiên.

C.giao phối không ngẫu nhiên.

D.các yếu tố ngẫu nhiên.

11. Theo quan niệm tiến hóa hiện đại, chọn lọc tự nhiên tác động trực tiếp lên

A. kiểu gen.

B.kiểu hình.

C.alen.

D.gen.

12. Trong lịch sử phát triển của sinh giới trên Trái Đất, thực vật cóhoa xuất hiện ở kỉ

A.Than đá.

B.Đệ tứ.

C.Phấn trắng.

D.Đệ tam.

13. Tập hợp sinh vật nào sau đây là quần thể sinh vật?

A.Tập hợp cây cỏ đang sinh sống trên một cánh đồng cỏ.

B.Tập hợp cá chép đang sinh sống ở Hồ Tây.

C.Tập hợp bướm đang sinh sống trong rừng Cúc phương.

D.Tập hợp chim đang sinh sống trong rừng Amazôn.

14. Trong quá trình nhân đôi ADN ở tế bào nhân sơ, nhờ các enzim tháo xoắn, hai mạch đơn của phân tử ADN tách nhau tạo nên chạc hình chữ Y. Khi nói về cơ chế của quá trình nhân đôi ở chạc hình chữ Y, phát biểu nào sau đây sai?

A. Trên mạch khuôn 3’ → 5’ thì mạch mới được tổng hợp liên tục.

B. Enzim ADN pôlimeraza tổng hợp mạch mới theo chiều 5’ → 3’.

C. Trên mạch khuôn 5’ → 3’ thì mạch mới được tổng hợp ngắt quãng tạo nên các đoạn ngắn.

D. Enzim ADN pôlimeraza di chuyển trên mạch khuôn theo chiều 5’ → 3’.

15. Loại đột biến nào sau đây làm tăng số loại alen của một gen nào đó trong vốn gen của quần thể sinh vật?

A. Đột biến điểm.

B.Đột biến dị đa bội.

C.Đột biến tự đa bội.

D. Đột biến lệch bội.

Xem đầy đủ và tải về: de-thi-minh-hoa-thpt-quoc-gia-mon-sinh-2017