Đề thi minh họa môn Lý kỳ thi THPT Quốc Gia 2017 chính thức

Đề thi minh họa môn Lý kỳ thi THPT Quốc Gia 2017 chính thức của bộ Giáo dục đào tạo.

Chiều nay, 05/10/2016 Bộ Giáo dục và đào tạo đã chính thức công bố đề thi minh họa thi THPT quốc gia năm 2017 của 14 môn thi.

Đề thi môn Lý THPT quốc gia năm 2017 gồm 40 câu trắc nghiệm

Các đề thi minh họa sẽ không được sử dụng làm đề thi chính thức, nhưng qua đó học sinh sẽ hình dung được mức độ yêu cầu của đề thi chính thức để ôn tập.

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐỀ THI MINH HỌA

KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2017

Môn thi: Vật Lý

Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề

1: Một con lắc lò xo gồm một vật nhỏ khối lượng m và lò xo có độ cứng k. Con lắc dao động điều hòa với tần số góc là

2016-10-05_180730

2: Một chất điểm dao động điều hòa với phương trình x = A cos(ωt + φ) ; trong đó A, ω là các hằng số dương. Pha của dao động ở thời điểm t là

A. (ωt + φ).

B.ω.

C.φ.

D.ωt.

3: Hai dao động có phương trình lần lượt là: x1 = 5cos(2πt + 0,75π) (cm) và x2 = 10cos(2πt+ 0,5π) (cm). Độ lệch pha của hai dao động này có độ lớn bằng

A. 0,25π.

B.1,25π.

C.0,50π.

D.0,75π.

4: Một sóng cơ truyền dọc theo trục Ox với phương trình u = 2cos(40pt − px) (mm). Biên độ của sóng này là

A. 2 mm.

B.4 mm.

C.π mm.

D.40p mm.

5: Khi nói về sóng cơ, phát biểu nào sau đây sai?

A.Sóng cơ lan truyền được trong chân không.

B.Sóng cơ lan truyền được trong chất rắn.

C.Sóng cơ lan truyền được trong chất khí.

D.Sóng cơ lan truyền được trong chất lỏng.

6: Một sóng cơ truyền dọc theo trục Ox có phương trình u = Acos(20πt – πx), với t tính bằng s.

Tần số của sóng này bằng

A. 10π Hz.

B.10 Hz.

C.20 Hz.

D. 20π Hz

Xem đầy đủ tại đây: de-thi-minh-hoa-thpt-quoc-gia-mon-vat-li-2017