Giải Hóa lớp 12 bài 7: Luyện tập: Cấu tạo và tính chất của cacbohiđrat

Giải Hóa lớp 12 bài 7: Luyện tập: Cấu tạo và tính chất của cacbohiđrat Giải Hóa lớp 12 bài 7: Luyện tập: Cấu tạo và tính chất của cacbohiđrat Bài 1 (trang 36 SGK Hóa 12): Để phân biệt dung dịch glucozơ, dung dịch saccarozơ và andehit axetic có thể dùng chất nào trong … Đọc thêm…

Giải Hóa lớp 12 bài 16: Thực hành: Một số tính chất của protein và vật liệu polime

Giải Hóa lớp 12 bài 16: Thực hành: Một số tính chất của protein và vật liệu polime Giải Hóa lớp 12 bài 16: Thực hành: Một số tính chất của protein và vật liệu polime Bài 1 (trang 78 SGK Hóa 12): Viết bản tường trình 1. Thí nghiệm 1: Sự đông tụ protein … Đọc thêm…