Giải Sinh lớp 6 Bài 40: Hạt trần – Cây thông

Giải Sinh lớp 6 Bài 40: Hạt trần – Cây thông

Giải Sinh lớp 6 Bài 40: Hạt trần – Cây thông

Bài 1: (trang 134 sgk Sinh học 6): Cơ quan sinh sản của thông là gì ? Cấu tạo ra sao ?

Lời giải:

Cơ quan sinh sản của thông là nón đực và nón cái nằm trên cùng một cây.

a) Nón đực: nhỏ, màu vàng mọc thành cụm ở đầu cành. Nón đực gồm:

– Trục của nón nằm chính giữa.

– Xung quanh trục là các nhị hình vảy. Mặt dưới mỗi nhị có túi phấn chứa đầy hạt phấn. Hạt phấn có hai túi khí ở hai bên.

b) Nón cái: lớn hơn nón đực, cũng gồm trục giữa mang những vảy. Mỗi vảy là một lá noãn mang hai noãn. Trong noãn có nhiều noãn cầu. Thông sinh sản hằng hạt nằm lộ trên các lá noãn hở.

Noãn được thụ tinh bằng cách truyền phấn nhờ gió. Sinh sản bằng hạt nằm lộ trên các lá noãn. (Thông chưa có hoa và quả).

Bài 2: (trang 134 sgk Sinh học 6): So sánh đặc điểm cấu tạo và sinh sản của cây thông và cây dương xỉ.

Lời giải:

Cây thóng Cây dương xỉ
Cây thông thuộc Hạt trần Cây dương xỉ thuộc nhóm Quyết
Thân gỗ phân nhánh nhiều tạo thành tán cây. Thân rễ
Lá đa dạng. Lá đa dạng, lá non thường cuộn tròn ở đầu như vòi voi.
Có mạch dẫn. Có mạch dẫn
Sinh sản bằng hạt Sinh sản bằng bào tử.
Cơ quan sinh sản là nón Túi bào tử họp thành ổ túi nằm ỏ mặt dưới lá.
Nón đực : mang các túi phấn chứa nhiều hạt phấn.  
Nón cái : mang các lá noãn, noãn nằm trên lá noãn hở.  
Sau thụ tinh noãn phát triển thành hạt (hạt trần) Bào tử được hình thành trước khi thụ tinh.
Chưa có hoa. quả. Bào tử phát triển thành nguyên tán.