Giải Sinh lớp 6 Bài 42: Lớp hai lá mầm và lớp một lá mầm

Giải Sinh lớp 6 Bài 42: Lớp hai lá mầm và lớp một lá mầm

Giải Sinh lớp 6 Bài 42: Lớp hai lá mầm và lớp một lá mầm

Bài 1: (trang 139 sgk Sinh học 6): Đặc điểm chủ yếu đế phân biệt giữa lớp Hai lá mầm và lớp Một lá mầm là gì ?

Lời giải

Đặc điểm chủ yếu để phân biệt lớp Hai lá mầm với lớp Một lá mầm ở số lá mầm của phôi: Cây Hai lá mầm thì phôi có 2 lá mầm, còn cây Một lá mầm thì phôi có 1 lá mầm.

Bài 2: (trang 139 sgk Sinh học 6): Có thể nhận biết một cây thuộc lớp Hai lá mầm hay lớp Một lá mầm nhờ những dấu hiệu bên ngoài nào ?

Lời giải:

+ Lớp một lá mầm : Phôi có 1 lá mầm, hầu hết có rễ chùm, thân cỏ. Gân lá có hình cung hoặc song song.

+ Lớp hai lá mầm: PHôi có 2 lá mầm, Hầu hết có rễ cọc, thân gỗ, thân cỏ, thân leo. Gân lá có hình dạng

Bài 3: (trang 139 sgk Sinh học 6): Sưu tầm lá của 3 cây Hai lá mầm và 3 cây Một lá mầm khác nhau. Dùng băng dính sẵn lá vào một tờ giấy.

Lời giải:

 3 Cây Hai lá mầm (đậu, lạc, cải) và 3 cây Một lá mầm (ngô,lúa,mía)