Giải Sinh lớp 6 Bài 43: Khái niệm sơ lược về phân loại thực vật

Giải Sinh lớp 6 Bài 43: Khái niệm sơ lược về phân loại thực vật

Giải Sinh lớp 6 Bài 43: Khái niệm sơ lược về phân loại thực vật

Bài 1: (trang 141 sgk Sinh học 6): Thế nào là phân loại thực vật?

Lời giải:

Phân loại thực vật là việc tìm hiểu sự giống nhau và khác nhau của thực vật rồi xếp chúng thành cấp bậc phân loại theo trật tự nhất định.

Người ta phân chia thực vật thành các bậc phân loại từ cao đến thấp theo trật tự sau:

Ngành — Lớp — Bộ — Họ — Chi — Loài

Loài là bậc phân loại cơ sở. Bậc càng thấp thì sự khác nhau giữa các thực vật cùng bậc càng ít. Như vậy, loài là tập hợp của những cá thể có nhiều đặc điểm giống nhau về hình dạng, cấu tạo …

Bài 2: (trang 141 sgk Sinh học 6): Kế những ngành thực vật đã học và nêu đặc điếm chính của mỗi ngành đó.

Lời giải:

Giới thực vật:

Thực vật bậc thấp (các ngành tảo)

Thực vật bậc cao (rễ giả, rễ thật, nghành rêu, ngành dương xỉ, ngành hạt trần, ngành hạt kín).