Giải Sinh lớp 7 Bài 63: Ôn tập

Giải Sinh lớp 7 Bài 63: Ôn tập

Giải Sinh lớp 7 Bài 63: Ôn tập

Bài 1: Hãy trình bày sự tiến hóa của giới Động vật?

Lời giải:

Giải Sinh lớp 7 Bài 63: Ôn tập

Bài 2: Tầm quan trọng của động vật đối với con người là gì?

Lời giải:

Giải Sinh lớp 7 Bài 63: Ôn tậpGiải Sinh lớp 7 Bài 63: Ôn tập