Giải Sinh lớp 8 Bài 16: Tuần hoàn máu và lưu thông bạch huyết

Giải Sinh lớp 8 Bài 16: Tuần hoàn máu và lưu thông bạch huyết

Giải Sinh lớp 8 Bài 16: Tuần hoàn máu và lưu thông bạch huyết

Bài 1 (trang 53 sgk Sinh học 8) : Hệ tuần hoàn máu gồm những thành phần cấu tạo nào ?

Lời giải:

Thành phần cấu tạo của hệ tuần hoàn máu gồm :

* Tim :

+ Nửa phải ( tâm nhĩ phải và tâm thất phải).

+ Nửa trái (tâm nhĩ trái và tâm thất trái).

* Hệ mạch :

+ Vòng tuần hoàn nhỏ.

+ Vòng tuần hoàn lớn.

Bài 2 (trang 53 sgk Sinh học 8) : Hệ bạch huyết gồm những thành phần cấu tạo nào ?

Lời giải:

– Thành phần cấu tạo hệ bạch huyết gồm :

Phân hệ lớn Phân hệ nhỏ

– Mao mạch bạch huyết

– Hạch bạch huyết

– Mạch bạch huyết

– Ống bạch huyết

– Mao mạch bạch huyết

– Hạch bạch huyết

– Mạch bạch huyết

– Ống bạch huyết

Bài 3 (trang 53 sgk Sinh học 8) : Nêu tên vài cơ quan, bộ phận cơ thể và cho biết sự luân chuyển bạch huyết nơi đó nhờ phân hệ nào

Lời giải:

– Vận chuyển bạch huyết (nước mô hay bạch huyết mô) trong toàn cơ thể về tim.

Giải Sinh lớp 8 Bài 16: Tuần hoàn máu và lưu thông bạch huyết