Giải Sinh lớp 8 Bài 17: Tim và mạch máu

Giải Sinh lớp 8 Bài 17: Tim và mạch máu

Giải Sinh lớp 8 Bài 17: Tim và mạch máu

Bài 1 (trang 57 sgk Sinh học 8) : Hãy điền chú thích các thành phần cấu tạo của tim vào hình 17-4

Lời giải:

Đáp án : 1. tĩnh mạch chủ trên ; 2. tâm nhĩ phải ; 3. van động mạch chủ ; 4. van nhĩ – thất ; 5. tĩnh mạch chủ dưới ; 6. động mạch chủ ; 7. động mạch phổi ; 8. tĩnh mạch phổi ; 9. tâm nhĩ phải ; 10. tâm thất trái ; 11. vách liên thất.

Bài 2 (trang 57 sgk Sinh học 8) : Thử tìm cách xác định động mạch và tĩnh mạch trên cổ tay của mình và nêu ra những dấu hiệu để nhận biết chúng.

Lời gải : đang biên soạn.

Bài 3 (trang 57 sgk Sinh học 8) : Điền vào bảng

Giải Sinh lớp 8 Bài 17: Tim và mạch máu

Lời giải:

Giải Sinh lớp 8 Bài 17: Tim và mạch máu