Giải Sinh lớp 8 Bài 24: Tiêu hóa và các cơ quan tiêu hóa

Giải Sinh lớp 8 Bài 24: Tiêu hóa và các cơ quan tiêu hóa

Giải Sinh lớp 8 Bài 24: Tiêu hóa và các cơ quan tiêu hóa

Bài 1 (trang 80 sgk Sinh học 8) : Các chất trong thức ăn có thể được phân nhóm như thế nào ? Nêu đắc điểm cảu mỗi nhóm.

Lời giải:

Các chất trong thức ăn có thể được phân nhóm theo các đặc điểm sau :

– Căn cứ vào đặc điểm cấu tạo hóa học :

+ Các chất bị biến đổi qua hoạt động tiêu hóa : gluxit, lipit, prôtêin, axit nucleic.

+ Các chất không bị biến đổi qua hoạt động tiêu hóa : vitamin, muối khoáng, nước.

Bài 2 (trang 80 sgk Sinh học 8) : Vai trò của tiêu hóa đối với cơ thể người là gì ?

Lời giải:

Vai trò của tiêu hóa là biến đổi thức ăn thành các chất dinh dưỡng để cung cấp cho cơ thể người và thải bỏ các chất bã trong thức ăn.

Bài 3 (trang 80 sgk Sinh học 8) : Các chất cần cho cơ thể như nước, muối khoáng, các loại vitamin khi vào cơ thể theo đường tiêu hóa thì cần phải qua những hoạt động nào của hệ tiêu hóa ? Cơ thể người có thể nhận những chất này theo con đường nào khác không ?

Lời giải:

Các chất cần cho cơ thể như nước, muối khoáng, các loại vitamin khi vào cơ thể theo đường tiêu hóa thì phải trải qua các hoạt động như : ăn, đẩy thức ăn trong ống tiêu hóa, hấp thụ thức ăn.

Cơ thể người có thể nhận các chất này theo con đường khác là tiêm (chích) qua tĩnh mạch vào hệ tuần hoàn máu, hoặc qua kẽ giữa các tế bào nước mô rồi lại vào hệ tuần hoàn máu.