Giải Sinh lớp 8 Bài 27: Tiêu hóa ở dạ dày

Giải Sinh lớp 8 Bài 27: Tiêu hóa ở dạ dày

Giải Sinh lớp 8 Bài 27: Tiêu hóa ở dạ dày

Bài 1 (trang 89 sgk Sinh học 8) : Ở dạ dày có các hoạt động tiêu hóa nào ?

Lời giải:

Ở dạ dày diễn ra các hoạt động tiêu hóa sau :

– Tiết dịch vị

– Biến đổi lí học của thức ăn.

– Biến đổi hóa học của thức ăn.

– Đẩy thức ăn từ dạ dày xuống ruột.

Bài 2 (trang 89 sgk Sinh học 8) : Biến đổi lí học ở dạ dày diễn ra như thế nào ?

Lời giải:

Biến đổi lí học ở dạ dày diễn ra như sau :

– Thức ăn chạm vào lưỡi và chạm vào dạ dày kích thích tiết dịch vị (sau 3 giờ có tới 1 lít dịch vị) giúp hòa loãng thức ăn.

– Sự phối hợp co của các lớp cơ dạ dày giúp đảo trộn thức ăn cho thấm đều dịch vị.

Bài 3 (trang 89 sgk Sinh học 8) : Biến đổi hóa học ở dạ dày diễn ra như thế nào ?

Lời giải:

Sự tiêu hóa hóa học ở dạ dày diễn ra như sau :

– Một phần nhỏ tinh bột tiếp tục được phân giải nhờ enzim amilaza (đã được trộn đều từ khoang miệng) thành đường matôzơ ở giai đoạn đầu, khi thức ăn chưa được trộn đều với dịch vị.

– Một phần protêin chuỗi dài được enzim pepsin trong dịch vị phân cắt thành các prôtêin chuỗi ngắn (gồm 3 – 10 axit amin).

Bài 4 (trang 89 sgk Sinh học 8) : Với khẩu phần thức ăn đầy đủ các chất, sau tiêu hóa ở dạ dày thì còn những loại thức ăn nào cần tiêu hóa tiếp ?

Lời giải:

Với khẩu phần thức ăn đầy đủ nhất, sau khi tiêu hóa ở dạ dày thì vẫn còn những chất trong thức ăn cần được tiêu hóa tiếp tục ở ruột là : lipit, gluxit, prôtêin.