Giải Sinh lớp 8 Bài 43: Giới thiệu chung hệ thần kinh

Giải Sinh lớp 8 Bài 43: Giới thiệu chung hệ thần kinh

Giải Sinh lớp 8 Bài 43: Giới thiệu chung hệ thần kinh

Bài 1 (trang 138 sgk Sinh học 8) : Trình bày cấu tạo và chức năng của noron.

Lời giải:

Mỗi noron bao gồm một thân, nhiều sợi nhánh và một sợi trục. Sợi trục thường có bao miêlin. Tận cùng sợi trục có các cúc xináp là nơi tiếp giáp giữa các noron này với noron khác hoặc với cơ quan trả lời

Chức năng của noron là : Dẫn truyền các xung thần kinh.

Bài 2 (trang 138 sgk Sinh học 8) : Trình bày các bộ phận của hệ thần kinh và thành phần cấu tạo của chúng dưới hình thức sơ đồ.

Lời giải:

Sơ đồ các bộ phận của hệ thần kinh và thành phần cấu tạo của chúng được trình bày trong bảng sau :

Giải Sinh lớp 8 Bài 43: Giới thiệu chung hệ thần kinh

Bài 3 (trang 138 sgk Sinh học 8) : Phân biệt chức năng của hệ thần kinh vận động và hệ thần kinh sinh dưỡng.

Lời giải:

Phân biệt chức năng của phân hệ thần kinh vận động với phân hệ thần kinh sinh dưỡng như sau :

Phân hệ thần kinh Chức năng
Phân hệ thần kinh vận động Điều khiển hoạt động của hệ cơ xương
Phân hệ thần kinh sinh dưỡng Điều hòa hoạt động của các cơ quan nội tạng