Giải bài tập Tiếng Anh lớp 8 mới Review 3 (Unit 7-8-9)

Giải bài tập Tiếng Anh lớp 8 mới Review 3 (Unit 7-8-9) Language Review (phần 1-7 trang 36 SGK Tiếng Anh 8 mới – thí điểm) Pronunciation 1. Match the stress on the correct… (Đánh dấu trọng âm vào âm đúng trong các từ. Sau đó nghe và lặp lại.) Nepa’lese ath’letic eco’nomic ge’ography ‘musical … Đọc thêm…