Giải bài tập Tiếng Anh lớp 8 mới Review 4 (Unit 10-11-12)

Giải bài tập Tiếng Anh lớp 8 mới Review 4 (Unit 10-11-12) Language Review (phần 1-7 trang 68 SGK Tiếng Anh 8 mới – thí điểm) Pronunciation 1. Mark the stress for the following… (Đánh dấu trọng âm cho các từ sau, sau đó nghe và lặp lại.) uni’dentified a’bility suc’cessful ca’pability ‘meaningful i’mmobile in’formative … Đọc thêm…

Giải bài tập Tiếng Anh lớp 8 mới Review 4 (Unit 10-11-12)

Giải bài tập Tiếng Anh lớp 8 mới Review 4 (Unit 10-11-12) Language Review (phần 1-7 trang 68 SGK Tiếng Anh 8 mới – thí điểm) Pronunciation 1. Mark the stress for the following… (Đánh dấu trọng âm cho các từ sau, sau đó nghe và lặp lại.) uni’dentified a’bility suc’cessful ca’pability ‘meaningful i’mmobile in’formative … Đọc thêm…

Giải bài tập Tiếng Anh lớp 8 mới Review 3 (Unit 7-8-9)

Giải bài tập Tiếng Anh lớp 8 mới Review 3 (Unit 7-8-9) Language Review (phần 1-7 trang 36 SGK Tiếng Anh 8 mới – thí điểm) Pronunciation 1. Match the stress on the correct… (Đánh dấu trọng âm vào âm đúng trong các từ. Sau đó nghe và lặp lại.) Nepa’lese ath’letic eco’nomic ge’ography ‘musical … Đọc thêm…

Giải bài tập Tiếng Anh lớp 8 mới Unit 8: English speaking countries

Giải bài tập Tiếng Anh lớp 8 mới Unit 8: English speaking countries Từ vựng Unit 8 Để học tốt Tiếng Anh 8 thí điểm, phần dưới đây liệt kê các từ vựng có trong Tiếng Anh 8 Unit 8: English speaking countries. International (adj) Quốc tế Summer camp (n) Trại hè Absolutely (adv) Hoàn … Đọc thêm…