Giải Toán lớp 3 bài Bảng chia 8

Giải Toán lớp 3 bài Bảng chia 8

Giải Toán lớp 3 bài Bảng chia 8

Bài 1 (trang 59 SGK Toán 3): tính nhầm:

24 : 8 =

16 : 8 =

56 : 8 =

80 : 8 =

40 : 8 =

48 : 8 =

64 : 8 =

48 : 6 =

32 : 8 =

8 : 8 =

72 : 8 =

56 : 7 =

Lời giải:

24 : 8 = 3

16 : 8 =2

56 : 8 = 7

80 : 8 =10

40 : 8 = 5

48 : 8 =6

64 : 8 = 8

48 : 6 =8

32 : 8 = 4

8 : 8 = 1

72 : 8 = 9

56 : 7 =8

Bài 2 (trang 59 SGK Toán 3): Tính nhẩm:

8 x 5 =

8 x 4 =

8 x 6 =

8 x 3 =

40 : 8 =

32 : 8 =

48 : 8 =

24 : 8 =

40 : 5 =

32 : 4 =

48 : 6 =

24 : 3 =

Lời giải:

Học sinh nhẩm và ghi:

8 x 5 =40

8 x 4 =32

8 x 6 =48

8 x 3 =24

40 : 8 = 5

32 : 8 =4

48 : 8 =6

24 : 8 =3

40 : 5 = 8

32 : 4 =8

48 : 6 =8

24 : 3 =8

(chú ý: mối quan hệ giữa nhân và chia)

Bài 3 (trang 59 SGK Toán 3): Một tấm vải dài 32 m được cắt thành 8 mảnh bằng nhau. Hỏi mỗi mảnh dài mấy mét?

Lời giải:

Chiều dài của mỗi mảnh vải là:

32 : 8 = 4 (m)

Đáp số: 4 m vải

Bài 4 (trang 59 SGK Toán 3): Một tấm vải dài 32 mét được cắt thành các mảnh, mỗi mảnh dài 8 m. Hỏi cắt được thành mấy mảnh vải?

Lời giải:

Số mảnh vải cắt được là:

32 : 8 = 4 (mảnh)

Đáp số: 4 mảnh vải

Gửi một bình luận