Giải Toán lớp 3 bài Các số có năm chữ số

Giải Toán lớp 3 bài Các số có năm chữ số

Giải Toán lớp 3 bài Các số có năm chữ số

Bài 1 (trang 140 SGK Toán 3): Viết (theo mẫu):

Giải Toán lớp 3 bài Các số có năm chữ sốGiải Toán lớp 3 bài Các số có năm chữ số

Lời giải:

Giải Toán lớp 3 bài Các số có năm chữ số

Bài 2 (trang 141 SGK Toán 3): Viết (theo mẫu):

Giải Toán lớp 3 bài Các số có năm chữ số

Lời giải:

Giải Toán lớp 3 bài Các số có năm chữ số

Bài 3 (trang 141 SGK Toán 3): Đọc các số: 23116; 12247; 3116; 82427

Lời giải:

Số 23116 đọc là: hai mươi ba nghìn một trăm mười sáu

Số 12247 đọc là: mười hai nghìn hai trăm bốn mươi bảy

Số 3116 đọc là: ba nghìn một trăm mười sáu

Số 82427 đọc là: tám mươi hai nghìn bốn trăm hai mươi bảy

Bài 4 (trang 141 SGK Toán 3): Số?

Giải Toán lớp 3 bài Các số có năm chữ số

 

Lời giải:

Giải Toán lớp 3 bài Các số có năm chữ số

Gửi một bình luận