Giải Toán lớp 3 bài Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số (tiếp theo)

Giải Toán lớp 3 bài Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số (tiếp theo)

Giải Toán lớp 3 bài Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số (tiếp theo)

Bài 1 (trang 73 SGK Toán 3):

Giải Toán lớp 3 bài Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số (tiếp theo)Giải Toán lớp 3 bài Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số (tiếp theo)

Lời giải:

Giải Toán lớp 3 bài Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số (tiếp theo)

Bài 2 (trang 73 SGK Toán 3): Một năm có 365 ngày, mỗi tuần lễ có 7 ngày. Hỏi năm đó gồm bao nhiêu tuần lễ và mấy ngày?

Lời giải:

Thực hiện phép chia ta có:

365 : 7 = 52 (dư 1 )

Vậy năm đó có 52 tuần lễ và 1 ngày

Đáp số: 52 tuần lễ và 1 ngày

Bài 3 (trang 73 SGK Toán 3):

Giải Toán lớp 3 bài Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số (tiếp theo)

 

Lời giải:

Giải Toán lớp 3 bài Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số (tiếp theo)

Gửi một bình luận