Giải Toán lớp 3 bài Chia số có bốn chữ số với số có một chữ số (tiếp theo) trang 118

Giải Toán lớp 3 bài Chia số có bốn chữ số với số có một chữ số (tiếp theo) trang 118

Giải Toán lớp 3 bài Chia số có bốn chữ số với số có một chữ số (tiếp theo) trang 118

Bài 1 (trang 118 SGK Toán 3): Tính:

Giải Toán lớp 3 bài Chia số có bốn chữ số với số có một chữ số (tiếp theo) trang 118

Lời giải:

Giải Toán lớp 3 bài Chia số có bốn chữ số với số có một chữ số (tiếp theo) trang 118

Bài 2 (trang 118 SGK Toán 3): Người ta lắp lốp xe vào ô tô, mỗi ô tô cần phải lắp 4 lốp xe. Hỏi có 1250 lốp xe thì lắp được nhiều nhất bao nhiêu ô t ô, như thế còn thừa mấy lốp xe?

Lời giải:

Thực hiện phép chia: 1250 : 4 = 312 (dư 2 )

Vậy 1250 lốp xe lắp được nhiều nhất vào 312 xe và còn thừa 2 lốp xe

Đáp số: 312 lốp xe thừa 2 lốp xe

Bài 3 (trang 118 SGK Toán 3):

Giải Toán lớp 3 bài Chia số có bốn chữ số với số có một chữ số (tiếp theo) trang 118Giải Toán lớp 3 bài Chia số có bốn chữ số với số có một chữ số (tiếp theo) trang 118

 

Lời giải:

Hướng dẫn : có thể xếp như sau :

Giải Toán lớp 3 bài Chia số có bốn chữ số với số có một chữ số (tiếp theo) trang 118

Gửi một bình luận