Giải Toán lớp 3 bài Chia số có bốn chữ số với số có một chữ số (tiếp theo) trang 119

Giải Toán lớp 3 bài Chia số có bốn chữ số với số có một chữ số (tiếp theo) trang 119

Giải Toán lớp 3 bài Chia số có bốn chữ số với số có một chữ số (tiếp theo) trang 119

Bài 1 (trang 119 SGK Toán 3): Đặt tính rồi tính:

a) 3224 : 4

1516 : 3

b) 2819 : 7

1865 : 6

Lời giải:

Giải Toán lớp 3 bài Chia số có bốn chữ số với số có một chữ số (tiếp theo) trang 119Giải Toán lớp 3 bài Chia số có bốn chữ số với số có một chữ số (tiếp theo) trang 119

Bài 2 (trang 119 SGK Toán 3): Một đội công nhân phải sửa quãng đường dài 1215m, đội đã sửa được 1/3 quãng đường. Hỏi đội công nhân đó còn phải sửa bao nhiêu mét đường nữa?

Lời giải:

Số mét đường đã sửa là:

1215 : 3 = 405 (m)

Số mét đường còn phải sửa là:

1215 – 405 = 810(m)

Đáp số: 810 m đường

Bài 3 (trang 119 SGK Toán 3): Điền đúng sai?

Lời giải:

Giải Toán lớp 3 bài Chia số có bốn chữ số với số có một chữ số (tiếp theo) trang 119Giải Toán lớp 3 bài Chia số có bốn chữ số với số có một chữ số (tiếp theo) trang 119

Gửi một bình luận