Giải Toán lớp 3 bài Chia số có bốn chữ số với số có một chữ số

Giải Toán lớp 3 bài Chia số có bốn chữ số với số có một chữ số

Giải Toán lớp 3 bài Chia số có bốn chữ số với số có một chữ số

Bài 1 (trang 117 SGK Toán 3): Tính

Giải Toán lớp 3 bài Chia số có bốn chữ số với số có một chữ sốGiải Toán lớp 3 bài Chia số có bốn chữ số với số có một chữ số

Lời giải:

Giải Toán lớp 3 bài Chia số có bốn chữ số với số có một chữ sốGiải Toán lớp 3 bài Chia số có bốn chữ số với số có một chữ số

Bài 2 (trang 117 SGK Toán 3): Có 1648 gói bánh được chia đều vào 4 thùng. Hỏi mỗi thùng có bao nhiêu gói bánh?

Lời giải:

Số gói bánh trong mỗi thùng là:

1648 : 4 = 412 (gói)

Đáp số: 412 gói

Bài 3 (trang 117 SGK Toán 3): Tìm x:

a) x 2 = 1846

b) 3 x = 1578

Lời giải:

a) x 2 = 1846

x = 1846 : 2

x = 923

b) 3 x = 1578

x = 1578 : 3

x = 526

Gửi một bình luận