Giải Toán lớp 3 bài Diện tích của một hình

Giải Toán lớp 3 bài Diện tích của một hình

Giải Toán lớp 3 bài Diện tích của một hình

Bài 1 (trang 150 SGK Toán 3): Câu nào đúng, câu nào sai?

a) Diện tích hình tam giác ABC lớn hơn diện tích hình tứ giác ABCD

b) Diện tích hình tam giác ABC bé hơn diện tích hình tứ giác ABCD

c) Diện tích hình tam giác ABC bằng diện tích hình tứ giác ABCD

Lời giải:

a) Đúng

b) Đúng

c) Sai

Bài 2 (trang 150 SGK Toán 3):

a) Hình P gồm bao nhiêu ô vuông?

Hình Q gồm bao nhiêu ô vuông?

b)So sánh diện tích hình P với diện tích hình Q

Giải Toán lớp 3 bài Diện tích của một hình

 

Lời giải:

a) Hình P gồm 11 ô vuông, hình Q gồm 10 ô vuông

b) Diện tích hình P lớn hơn diện tích hình Q

Bài 3 (trang 150 SGK Toán 3): So sánh diện tích hình A với diện tích hình B

Lời giải:

Diện tích hình A bằng diện tích hình B (hai hình đều c ó diện tích bằng 9 ô vuông)

Có thể cắt hình B thành hai hình tam giác và ghép lại để được hình A

Gửi một bình luận