Giải Toán lớp 3 bài Luyện tập trang 167 Phần 1

Giải Toán lớp 3 bài Luyện tập trang 167 Phần 1

Giải Toán lớp 3 bài Luyện tập trang 167 Phần 1

Bài 1 (trang 167 SGK Toán 3): Có 18 cái đĩa xếp đều vào 8 hộp. Hỏi 30 cái đĩa thì xếp được vào mấy hộp như thế?

Lời giải:

Tóm tắt: 48 đĩa:8 hộp

30 đĩa: …hộp ?

Số đĩa trong mỗi hộp là:

48 : 8 = (đĩa)

Số hộp cần có để xếp hết 30 cái đĩa là:

30 : 6 = 5 (hộp)

Đáp số: 5 hộp

Bài 2 (trang 167 SGK Toán 3): Có 45 học sinh xếp thành 9 hàng đều nhau. Hỏi có 60 học sinh thì xếp thành bao nhiêu hàng như thế?

Lời giải:

Tóm tắt: 45 học sinh: 9 hàng

60 học sinh: … hàng?

Số học sinh trong mỗi hàng là:

45 : 9 = 5 (học sinh)

60 học sinh xếp thành số hàng là:

60 : 5 = 12 (hàng)

Đáp số: 12 hàng

Bài 3 (trang 167 SGK Toán 3): Mỗi ô vuông là giá trị của biểu thức nào ?

Giải Toán lớp 3 bài Luyện tập trang 167 Phần 1

Lời giải:

Học sinh có thể trả lời như sau:

4 là giá trị của biểu thức 56 : 7 : 2

8 là giá trị của biểu thức 4 x 8 : 4

12 là giá trị của biểu thức 48 : 8 x 2

3 là giá trị của biểu thức 48 : 8 : 2

36 là giá trị của biểu thức 36 : 3 x 3

Gửi một bình luận