Giải Toán lớp 3 bài Luyện tập trang 30

Giải Toán lớp 3 bài Luyện tập trang 30

Giải Toán lớp 3 bài Luyện tập trang 30

Bài 1 (trang 30 SGK Toán 3): Tính:

Giải Toán lớp 3 bài Luyện tập trang 30

Lời giải:

Giải Toán lớp 3 bài Luyện tập trang 30

Bài 2 (trang 30 SGK Toán 3): Đặt tính rồi tính:

a) 24 : 6

30 : 5

15 : 3

20 : 4

b) 32 : 5

34 : 6

20 : 3

27 : 4

Lời giải:

Giải Toán lớp 3 bài Luyện tập trang 30

Bài 3 (trang 30 SGK Toán 3): Một lớp học có 27 học sinh , trong đó có 1/3 số học sinh là học sinh giỏi. Hỏi lớp đó có bao nhiêu học sinh giỏi?

Lời giải:

Số học sinh giỏi của lớp đó là:

27 : 3 = 9 (học sinh)

Đáp số: 9 học sinh

Bài 4 (trang 30 SGK Toán 3):

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Trong các phép chia có dư với số chia là 3 , số dư lớn nhất của phép chia đó là:

A. 3

C. 1

B. 2

D. 0

Lời giải:

Khoanh vào chữ B. 2

(giải thích: trong phép chia có dư với số chia là 3 thì số dư chỉ có thể là 1 hoặc 2, do đó số dư lớn nhất là 2)

Gửi một bình luận