Giải Toán lớp 3 bài Luyện tập trang 56

Giải Toán lớp 3 bài Luyện tập trang 56

Giải Toán lớp 3 bài Luyện tập trang 56

Bài 1 (trang 56 SGK Toán 3):

Giải Toán lớp 3 bài Luyện tập trang 56

Lời giải:

Giải Toán lớp 3 bài Luyện tập trang 56

Bài 2 (trang 56 SGK Toán 3): Tìm x:

a) x: 3 = 212

b) x : 5 = 141

Lời giải:

a) x: 3 = 212

x = 212 x 3

x = 636

b) x : 5 = 141

x = 141 x 5

x = 705

Bài 3 (trang 56 SGK Toán 3): Mỗi hộp có 120 gói mì. Hỏi 4 hộp như thế có bao nhiêu gói mì?

Lời giải:

Số gói mì có trong 4 hộp là:

120 x 4 = 480 (gói)

Đáp số: 480 gói mì

Bài 4 (trang 56 SGK Toán 3): Có 3 thùng dầu, mỗi thùng dầu chứa 125 l, người ta đã lấy ra 185 l dầu từ các thùng đó. Hỏi còn lại bao nhiêu lít dầu?

Lời giải:

Số lít dầu có trong 3 thùng là:

125 x 3 = 375 (l)

Số lít dầu còn lại là:

375 – 185 = 190 (l)

Đáp số: 190 lít dầu

Bài 5 (trang 56 SGK Toán 3): Viết ( theo mẫu)

Giải Toán lớp 3 bài Luyện tập trang 56

 

Lời giải:

Giải Toán lớp 3 bài Luyện tập trang 56

Gửi một bình luận