Giải Toán lớp 3 bài Nhân số có ba chữ số với số có một chữ số

Giải Toán lớp 3 bài Nhân số có ba chữ số với số có một chữ số

Giải Toán lớp 3 bài Nhân số có ba chữ số với số có một chữ số

Bài 1 (trang 55 SGK Toán 3): Tính:

Giải Toán lớp 3 bài Nhân số có ba chữ số với số có một chữ số

Lời giải:

Giải Toán lớp 3 bài Nhân số có ba chữ số với số có một chữ số

Bài 2 (trang 55 SGK Toán 3): Đặt tính rồi tính:

a) 437 x 2

205 x 4

b) 319 x 3

171 x 5

Lời giải:

Giải Toán lớp 3 bài Nhân số có ba chữ số với số có một chữ số

Bài 3 (trang 55 SGK Toán 3): Mỗi chuyến máy bay chở được 116 người. Hỏi 3 chuyến bay máy bay chở được bao nhiêu người?

Lời giải:

Số người chở được trên 3 chuyến máy bay là:

116 x 3 = 348 (người)

Đáp số: 348 người

Bài 4 (trang 55 SGK Toán 3): Tìm x:

a) x: 7 = 101

b) x : 6 = 107

Lời giải:

a) x : 7 = 101

x = 101 x 7

x = 707

b) x : 6 = 107

x = 107 x 6

x = 642

Gửi một bình luận