Giải Toán lớp 3 bài Nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số (tiếp theo)

Giải Toán lớp 3 bài Nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số (tiếp theo)

Giải Toán lớp 3 bài Nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số (tiếp theo)

Bài 1 (trang 115 SGK Toán 3): Tính:

Giải Toán lớp 3 bài Nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số (tiếp theo)Giải Toán lớp 3 bài Nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số (tiếp theo)

Lời giải:

Giải Toán lớp 3 bài Nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số (tiếp theo)Giải Toán lớp 3 bài Nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số (tiếp theo)

Bài 2 (trang 115 SGK Toán 3): Đặt tính rồi tính:

a) 1107 x 6

2319 x 4

b) 1106 x 7

1218 x 5

Lời giải:

Giải Toán lớp 3 bài Nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số (tiếp theo)Giải Toán lớp 3 bài Nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số (tiếp theo)

Bài 3 (trang 115 SGK Toán 3): Mỗi xe chở 1425 kg gạo. hỏi ba xe như thế chở bao nhiêu kilogam gạo ?

Lời giải:

Cả ba xe chở được số kilogam gạo là :

1425 x 3 = 3275 (kg)

Đáp sô :3275 kg

Bài 4 (trang 115 SGK Toán 3): Tính chu vi khu đất hình vuông có cạnh là 1508m

Lời giải:

Chu vi khu đất đó là :

1508 x 4 = 6032(m)

Đáp số: 6032 m

Gửi một bình luận