Giải Toán lớp 3 bài Số 10 000 – Luyện tập

Giải Toán lớp 3 bài Số 10 000 – Luyện tập

Giải Toán lớp 3 bài Số 10 000 – Luyện tập

Bài 1 (trang 97 SGK Toán 3): Viết các số tròn nghìn từ 1000 đến 10000

Lời giải:

1000; 2000; 3000; 4000; 5000; 6000; 7000; 8000; 9000; 10000

Bài 2 (trang 97 SGK Toán 3): Viết các số tròn trăm từ 9300 đến 9900

Lời giải:

9300; 9400; 9500; 9600; 9700; 9800; 9900

Bài 3 (trang 97 SGK Toán 3): Viết các số tròn chục từ 9940 đến 9990

Lời giải:

9940; 9950; 9960; 9970; 9980; 9990

Bài 4 (trang 97 SGK Toán 3): Viết các số từ 9995 đến 10000

Lời giải:

9995; 9996; 9997; 9998; 9999; 10000

Bài 5 (trang 97 SGK Toán 3): Viết số liền trước, số liền sau của mỗi số:

2665; 2002; 1999; 9999; 6890

Lời giải:

Số liền trước của 2665 là 2664, số liền sau của 2665 là 2666

Số liền trước của 2002 là 2001, số liền sau của 2002 là 2003

Số liền trước của 1999 là 1998, số liền sau của 1999 là 2000

Số liền trước của 9999 là 9998, số liền sau của 9999 là 10000

Số liền trước của 6890 là 6889, số liền sau của 6890 là 6891

Bài 6 (trang 97 SGK Toán 3): Viết tiếp số thích hợp vào dưới mỗi vạch

Giải Toán lớp 3 bài Số 10 000 - Luyện tập

 

Lời giải:

…9992; 9993; 9994; … 9996; 9997; 9998; 9999…

 

Gửi một bình luận