Giải Toán lớp 3 bài So sánh các số trong phạm vi 10 000

Giải Toán lớp 3 bài So sánh các số trong phạm vi 10 000

Giải Toán lớp 3 bài So sánh các số trong phạm vi 10 000

Bài 1 (trang 100 SGK Toán 3): Điền dấu > , = ,

a) 1942….998

1999…2000

6742….6722

900 + 9…9009

b) 9650…9651

9156….6951

1965….1956

6591…6591

Lời giải:

a) 1942 > 998

1999

6742 > 6722

900 + 9

(vì 900 + 9 = 909

b) 9650

9156 > 6951

1965 > 1956

6591 = 6591

Bài 2 (trang 100 SGK Toán 3): Điền dấu > , = ,

a)1 km …985m

600 cm…6m

797mm…1m

b)60 phút…1 giờ

50 phút….1 giờ

70 phút…1 giờ

Lời giải:

a) 1 km > 985 m (vì 1 km = 1000m , mà 1000m > 985 m)

600 cm = 6 m

979 mm

b) 60 phút = 1 giờ

50 phút

70 phút > 1 giờ

Bài 3 (trang 100 SGK Toán 3):

a) Tìm số lớn nhất trong các số : 4375, 4735, 4537, 4753

b) Tìm số bé nhất trong các số : 6091, 6190, 6901, 6019

Lời giải:

a) Số lớn nhất trong các số đã cho là 4753

b) Số bé nhất trong các số đã cho là 6019

Gửi một bình luận