Giải Toán lớp 3 bài Thực hành xem đồng hồ

Giải Toán lớp 3 bài Thực hành xem đồng hồ

Giải Toán lớp 3 bài Thực hành xem đồng hồ

Bài 1 (trang 123 SGK Toán 3): Đồng hồ chỉ mấy giờ?

Giải Toán lớp 3 bài Thực hành xem đồng hồ

Lời giải:

– Đồng hồ A chỉ 2 giờ 9 phút

– Đồng hồ B chỉ 5 giờ 16 phút

– Đồng hồ C chỉ 11 giờ 21 phút

– Đồng hồ D chỉ 9 giờ 34 phút hay 10 giờ kém 26 phút

– Đồng hồ E chỉ 10 giờ 39 phút hay 11 giờ kém 21 phút

– Đồng hồ G chỉ 3 giờ 57 phút hay 4 giờ kém 3 phút

Bài 2 (trang 123 SGK Toán 3): Đặt thêm kim phút để đồng hồ chỉ

Giải Toán lớp 3 bài Thực hành xem đồng hồGiải Toán lớp 3 bài Thực hành xem đồng hồ

 

Lời giải:

a) 8 giờ 7 phút

b) 12 giờ 34 phút

c) 4 giờ kém 13 phút

Bài 3 (trang 124 SGK Toán 3): Đồng hồ nào ứng với mỗi thời gian đã cho dưới đây:

Giải Toán lớp 3 bài Thực hành xem đồng hồGiải Toán lớp 3 bài Thực hành xem đồng hồ

Lời giải:

– Đồng hồ A ứng với thời gian 7 giờ 55 phút

– Đồng hồ B ứng với thời gian 3 giờ 27 phút

– Đồng hồ C ứng với thời gian 1 giờ kém 16 phút

– Đồng hồ D ứng với thời gian 9 giờ 21 phút

– Đồng hồ E ứng với thời gian 5 giờ kém 23 phút

– Đồng hồ G ứng với thời gian 12 giờ rưỡi

– Đồng hồ H ứng với thời gian 8 giờ 52 phút

– Đồng hồ I ứng với thời gian 10 giờ 8 phút.

Gửi một bình luận